Aanvraagcriteria

 

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende zeven criteria:

1. Initiatieven en Projecten moeten direct gericht zijn op gezondheid of het verbeteren van inkomen (b.v. op het gebied van landbouw of financiële inclusie)
Met het Impact Fund investeren we in initiatieven die aansluiten bij Achmea; opgericht als coöperatieve verzekering voor boeren, en uitgegroeid tot belangrijke financiële dienstverlener en grootste zorgverzekeraar in Nederland. Onze focus ligt daarmee op gezondheid of het verbeteren van inkomen (b.v. op het gebied van landbouw of financiële inclusie).

2. Achmea Foundation Impact Fund ondersteunt uitsluitend initiatieven en projecten in Sub-sahara landen in Afrika
Er is een diepe kloof ontstaan tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’. Met name in Afrika profiteert het merendeel van de bevolking nog onvoldoende van de economische groei en dit verandert maar mondjesmaat. Afrika ligt bovendien zowel geografisch als historisch gezien dichtbij Europa en Nederland. De wereld is klein en Nederland en Afrika bevinden zich in wederzijds afhankelijke ecosystemen: de dynamiek in deze landen is ook voor Nederland zeer relevant. De Foundation kiest er dan ook bewust voor om zich actief in te zetten voor het versterken van de weerbaarheid van kwetsbare mensen in deze landen, die als opkomende markten ook zelf een nieuwe relatie met Europa ontwikkelen.

3. Initiatieven en Projecten moeten nieuwe technologieën in producten, diensten en processen toepassen. Of nieuwe producten, diensten en processen ontwikkelen. 
Achmea Foundation maakt zich sterk voor kansrijke innovaties met potentieel grote impact voor kwetsbare doelgroepen. Het gaat bij innovatieve project om het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen, of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en processen. Wij verschaffen daarom ook ‘durfkapitaal’ voor initiatieven die moeilijk aan financiering kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze nog niet ‘bewezen effectief’ zijn. Daarbij zoeken wij altijd naar duurzame investeringen; initiatieven die op termijn zelfstandig door kunnen gaan en niet meer afhankelijk hoeven te zijn van donaties.

4. Initiatieven en Projecten moeten impact hebben op de sociaal economische omstandigheden van de lokale bevolking.

Belangrijk is dat we investeren in de initiatieven die de grootste impact op de sociaal economische omstandigheden hebben. 
Daarnaast investeren we alleen in die initiatieven waar een (potentieel) business model onder zit. Sociale impact moet voorop staan. Altijd zoeken we samen met onze partners naar die vorm van investeren die een impuls geeft aan het lokale ondernemerschap.

 

5. Initiatieven en Projecten moeten voor de betrokken stakeholders financieel duurzaam zijn. 
Zelfredzaamheid van lokale bevolking is hierbij belangrijk. De Achmea Foundation investeert in duurzame initiatieven, waarbij de sociale impact voorop staat. Wij geloven er niet in dat je met een tijdelijke donatie blijvend het verschil kunt maken. Lokaal ondernemerschap én lokale borging is een drijfveer voor duurzame verbetering. Initiatieven moeten duurzaam zijn, in die zin dat zij ook na de investeringen van de Achmea Foundation zelfstandig kunnen werken en groeien. Zodat de lokale bevolking ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de diensten en/of producten. 

 
 

 

 

6. Achmea Foundation is actief betrokken bij de voortgang van de door haar gefinancierde initiatieven en projecten. 
Achmea Foundation vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij de partners waar zij mee samen werkt. Achmea Foundation zal dan ook actief meekijken met de voortgang van de initiatieven en projecten. Belangrijk hierbij is transparantie ten aanzien van de plannen en de voortgang van de initiatieven en projecten. Achmea Foundation is een betrokken organisatie die actief initiatieven en projecten zal monitoren. Indien nodig kunnen we organisaties helpen door gebruik te maken van de vele kennis en kunde die binnen het Bestuur van Achmea Foundation en binnen de Achmea organisatie aanwezig is. 

7. Donaties voor het uitvoeren van Proof of Concepts en Sociale Lening voor het uitvoeren van Proof of Business.

De foundation wil vooral innovatieve initiatieven ondersteunen, waarbij de voorgestelde innovatie zich nog niet heeft bewezen en waardoor het voor de initiatiefnemer moeilijk is aan adequate financiering te komen. Belangrijk is dat het gaat om initiatieven die ook de potentie hebben op te schalen. Ook moet er zicht zijn op een duurzame financiële onafhankelijkheid. Wij onderscheiden drie vormen van financiering; sociale leningen, donaties en gecombineerde financieringen (hybride financiering). Bij een Proof of Concept (vaststellen of een idee/technologie/functionaliteit haalbaar is en aansluit bij de belevingswereld van de beoogde gebruikers) is een donatie mogelijk. Hierbij gaat het vaak om bedragen van tussen de 100.000 en 300.000 euro. 
Dit zullen wij in 25% van de aanvragen toekennen. Bij een Proof of Business (verdere verdieping van het bestaande idee, technologie of functionaliteit) kunnen wij een sociale lening verstrekken. Het gaat vaak om bedragen van tussen de 300.000 en 500.000 euro. Wij verstrekken geen donatie of sociale lening aan opschaling van reeds bestaande initiatieven of projecten. Tevens verlenen wij geen investering aan fondsen. 

 

Sociale Leningen voor het uitvoeren van Proof of Business
Het aanbieden van (sociale) leningen bevordert het ondernemerschap bij de betrokken partijen. Het creëert commitment. En het bevordert de creativiteit bij de ontvangers van de lening. De ervaring leert dat zij door inzet van ondernemerschap en creativiteit het geleende geld optimaal weten te benutten. Leningen die de Achmea Foundation verstrekt, zijn altijd zogeheten zachte leningen. Dit zijn leningen zonder of een bijzonder lage rente. 
Bijkomend voordeel van deze vorm van financieren is dat wij met ons kapitaal veel meer mensen kunnen bereiken. Immers: alles wat je krijgt terugbetaald kun je opnieuw investeren.

 

Donaties voor het uitvoeren van Proof of Concept
Wanneer er geen financiële draagkracht is voor een lening, kunnen we besluiten geld te doneren. Soms vraagt de fase van het initiatief of het project om een donatie. Altijd spreken we af wat hier tegenover staat. Ook kan het zo zijn dat de ontwikkelingskosten voor een project dermate hoog zijn, dat een donatie nodig is om het risico af te dekken. 
Uitgangspunt bij het verstrekken van donaties, is dat de donatie die eerste benodigde impuls is waar zonder het project niet van de grond zou kunnen komen. De eerst volgende stap in de financiering is in principe altijd een (sociale) lening.