MVB Richtlijnen

Naast verplichte wet- en regelgeving sluit Achmea aan bij diverse verdragen, principes en initiatieven die waardevolle richtlijnen bieden voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij hebben ons aangesloten bij een aantal (internationale) richtlijnen en initiatieven die richtinggevend zijn voor de manier waarop we invulling willen geven aan ons beleggingsbeleid; waarbij we ook rekening houden met de door ons gekozen thema’s.
 

Richtlijnen & initiatieven

Principles for Responsible Investment (PRI)

Achmea heeft de door de Verenigde Naties geïnitieerde Principles for Responsible Investment ondertekend. De PRI stimuleren het integreren van ESG-criteria in het beleggingsproces en het uitoefenen van verantwoord eigenaarschap via de aandelenbeleggingsportefeuille. Jaarlijks rapporteren wij aan PRI over de toepassing van deze principes in onze beleggingsprocessen. De PRI publiceert hier over een Transparency Report.

Global Compact (UN)

Achmea gebruikt de internationale richtlijnen van de UN Global Compact als normenkader. De internationale principes van het UN Global Compact vinden haar oorsprong in internationaal breed geaccepteerde verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de conventies van de International Labour Organisation (ILO), de Verklaring van Rio inzake Milieu & Ontwikkeling en de anti-corruptie principes van de UN Conventie tegen Corruptie. Het UN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedsfeer kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie omarmen, ondersteunen en uitoefenen.

OESO-richtlijnen voor institutionele beleggers 

De OESO-richtlijnen voor institutionele beleggers bieden een leidraad voor de beoordelingen van ondernemingen waarin we beleggen conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat van ondernemingen wordt verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden ondernemingen handvatten over hoe om te gaan met kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

IMVO Convenant Verzekeringssector (IMVO) 

Via het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen convenant van de verzekeringssector zetten wij ons via het beleggingsbeleid in voor thema’s op het gebied van zowel milieu en sociale omstandigheden als goed ondernemingsbestuur. Van verzekeraars wordt verwacht dat zij een zorgvuldige inschatting (due diligence) maken van materiele duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsportefeuille. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten. Achmea incorporeert de afspraken uit het IMVO convenant in haar beleid, processen en rapportages. Jaarlijks voert Achmea een self assessment uit en legt hierover verantwoording af aan een, door het IMVO convenant Verzekeringssector aangestelde, onafhankelijke monitoringscommissie.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights zijn internationale normen over mensenrechten waaraan landen en ondernemingen zich dienen te houden. Deze zijn in 2011 door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties goedgekeurd. De Guiding Principles on Business and Human Rights bevat drie pijlers: beschermen, respecteren en verhelpen. Elke pijler definieert concrete, uitvoerbare stappen voor regeringen en bedrijven om te voldoen aan hun respectieve plichten en verantwoordelijkheden om mensenrechtenschendingen in bedrijfsactiviteiten te voorkomen en om oplossingen te bieden als dergelijke schendingen plaatsvinden.

ICGN Global Corporate Governance Principles

Ten aanzien van het thema Governance houden wij ons aan de ICGN Global Corporate Governance Principles. Deze principes beschrijven de verantwoordelijkheden van raden van bestuur en aandeelhouders en zijn bedoeld om de dialoog tussen beide partijen te versterken.

Dutch Stewardship Code

In de Dutch Stewardship Code wordt uitgelegd op welke wijze institutionele beleggers kunnen voldoen aan hun verantwoordelijkheden rond betrokken en verantwoord aandeelhouderschap op een manier die bijdraagt aan de lange termijn waardecreatie door Nederlandse beursvennootschappen waarin is belegd en daarmee aan het rendement op hun beleggingen. 

Green Bond Principles van de International Capital Market Association

We beoordelen de kwaliteit van de Green Bonds voorafgaand aan de beslissing om te investeren in een Green Bond. Dit doen we aan de hand van de ICMA Green Bond Principes en de richtlijnen (taxonomie) van het Climate Bonds Initiative.

Global Reporting Initiative (GRI)

Het Global Reporting Initiative (GRI)-verslaggevingsraamwerk is een algemeen aanvaarde verslaggevingsrichtlijn over de economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties van een organisatie. Dit raamwerk is te vinden op de GRI-website (www.globalreporting.org). Het Bestuurverslag van Achmea is opgesteld aan de hand van dit GRI-raamwerk.MA Green Bond Principes en de richtlijnen (taxonomie) van het Climate Bonds Initiative.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is een onafhankelijke benchmark die vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt en vergelijkt op hun duurzaamheidsprestaties. Op basis van de GRESB-score kunnen fondsmanagers het duurzaamheidsbeleid tegen het licht houden en verbeteringen doorvoeren.

GPR Gebouw

Bij vastgoedbeleggingen wordt GPR Gebouw gebruikt waarbij de duurzaamheid van vastgoed wordt getoetst op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. den en verbeteringen doorvoeren.

BREEAM

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

De TCFD is een initiatief van de Financial Stability Board (FSB), bedoeld om de rapportage van klimaatgerelateerde financiële informatie te verbeteren. De TCFD geeft aanbevelingen over informatie die bedrijven kunnen rapporteren die investeerders, kredietverstrekkers en verzekeringsverzekeraars gebruiken om financiële risico's van de klimaatverandering te kunnen beoordelen.

International Corporate Governance Network (ICGN)

Het International Corporate Governance Network (ICGN) is een internationale organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van internationale normen voor corporate governance.
 

Ondertekeningen

Paris Pledge for Action

Achmea heeft in 2015 de Paris Pledge for Action ondertekend. Hierin spraken de ondertekenaars hun steun uit voor het nieuwe klimaatakkoord dat tijdens de COP21 in Parijs werd ondertekend (het Akkoord van Parijs). Met deze belofte bevestigen de organisaties, waaronder Achmea, hun commitment aan een veilig en stabiel klimaat, waarin de stijging van de temperatuur beperkt blijft tot ver onder de 2 graden Celsius.

Klimaatcommitment financiële sector

Achmea heeft zich in 2019, samen met andere financiële instellingen, via het klimaatcommitment van de financiële sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen uit het Nederlandse klimaatakkoord. Hiermee verplichten de betrokken partijen zich om van hun relevante financieringen en beleggingen het CO2-gehalte te meten en te rapporteren. Ook verplichten de betrokken partijen zich om actieplannen te publiceren die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Finance for Biodiversity Pledge

Achmea heeft in 2021 de Finance for Biodiversity Pledge ondertekend De Finance for Biodiversity Pledge is een initiatief van een groep Europese financiële instellingen die onder het EU Business and Biodiversity Platform samenwerken vanuit de behoefte om bij te dragen aan het wereldwijd stoppen van verder verlies van natuur en biodiversiteit.

Tobacco Free Finance Pledge

Achmea heeft in 2018 de Tobacco-Free Finance Pledge ondertekend. De Tobacco-Free Finance Pledge biedt een publiek platform voor het promoten van tabaksvrij financieren en het belang van uitgebreide tabakscontrole.

Paris Proof Committment Dutch Green Building Council

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken.  Zowel Achmea Interne Diensten als Syntrus Achmea hebben het Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council ondertekend. We verbinden ons daarmee aan ambitieuze doelstellingen om ons eigen vastgoed en het vastgoed waarin we beleggen versneld te verduurzamen en het energiegebruik met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. belang van uitgebreide tabakscontrole.
 

Wetgeving

SFDR statements

Vanuit de Europese Unie zijn regels opgesteld voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector Deze regels staan bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Doel van de SFDR is om de transparantie over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren. Hierdoor wordt het gemakkelijker om te begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in het beleggingsbeleid. De SFDR statements zijn hier te downloaden.
 

Samenwerkingsverbanden

Achmea neemt o.a. deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP, voorheen bekend als het Carbon Disclosure Project, is een werledwijde database met informatie over de impact van organisaties op het milieu, zoals de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en waterverbruik. Het doel van CDP is om de transparantie van milieu-impactgegevens te verbeteren en duurzaam ondernemen te ondersteunen door bedrijven te helpen bij het meten, volgen en verminderen van schade aan het milieu.

Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)

De doelstelling van het PBAF is om via kennisuitwisseling bij te dragen aan een geharmoniseerde aanpak voor het beoordelen en meten van impact op biodiversiteit door de financiële sector.

Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF)

De doelstelling van PCAF is om via kennisuitwisseling een open-sourcemethodiek voor het meten van de CO2-voetafdruk van beleggingen en leningen te ontwikkelen en te verbeteren.

Climate Action 100+

Achmea heeft zich aangesloten bij het Climate Action 100+ -initiatief. Climate Action 100+ is een investeerdersinitiatief om ervoor te zorgen dat wereldwijd de grootste uitstoters van broeikasgassen de nodige maatregelen nemen tegen klimaatverandering.

Verbond van verzekeraars

Achmea is lid van het verbond van verzekeraars, de brancheorganisatie van schade- en levensverzekeraars. Via het verbond zijn we in gesprek zijn met de overheid (zowel nationale en Europees),  andere (branche)organisaties, toezichthouders, maatschappelijke organisaties en de media. Samen met andere leden en belanghebbenden werken we via het Verbond aan oplossingen voor problemen rond bijvoorbeeld oudedagsvoorzieningen of de sociale zekerheid, maar ook rond de beveiliging van woonhuizen of de gevolgen van klimaatverandering.

Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)

Achmea Investment Management B.V. is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van onze klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten.

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)

De VBDO is de vereniging van beleggers in Nederland die zich specifiek richt op een duurzame samenleving. Het doel is het behartigen van de belangen van institutionele en particuliere beleggers die wensen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Platform Living Wage Financiële (PLWF)

Het PLWF is een  samenwerking tussen  financiële instellingen die de bedrijven waarin zij investeren aanmoedigen en monitoren om het niet betalen van een leefbaar loon in de wereldwijde toeleveringsketen binnen de kledingindustrie aan de kaak te stellen.

Access to Nutrition Foundation (ATNI)

De Access to Nutrition Foundation is een onafhankelijke NGO die private bedrijven aanspoort om een bijdrage te leveren aan het adresseren van het wereldwijde voedselprobleem. Achmea IM is ondertekenaar van het 'Access to Nutrition Index Investor Statement'.

Healthy markets initiative

Achmea heeft besloten aan het Healthy Markets initiative deel te nemen. Dit is een initiatief voor institutionele beleggers om de dialoog aan te gaan met supermarkten over gezonde voeding.

Net Zero Insurance Alliance (NZIA)

Achmea heeft zich in 2021 aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance. De NZIA is een alliantie van internationale verzekeraars die ieder afzonderlijk als doel hebben om uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale verzekeringsportefeuille tot stand te brengen. De Net-Zero Insurance Alliance is een initiatief van de Verenigde Naties. 

Principles for Sustainable Insurance (PSI)

De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Achmea is een van de initiatiefnemers die de PSI in 2012 heeft ondertekend. Waar we kunnen, oefenen we onze invloed uit voor een beter milieu, het naleven van de mensenrechten en goed bestuur. De PSI helpen ons om te gaan met de sociale en ecologische en governance risico’s. Denk aan: vergrijzing, duurdere gezondheidszorg, het uitsterven van planten en dieren, groeiende verschillen tussen rijk en arm en klimaatverandering. Via ons jaarverslag leggen we verantwoording af hoe we invulling geven aan de principes van de PSI.

Energy Efficiënt Mortgage Netherlands Hub (EEM NL Hub)

Achmea is sinds 2021 aangesloten bij de Energy Efficiënt Mortgage Netherlands Hub (EEM NL Hub). Dit is een samenwerkingsverband van onder meer hypotheekverstrekkers, investeerders en dienstverlenende instellingen uit de hypotheeksector. De EEM NL Hub is opgericht om regelgeving over duurzaamheid, zoals de EU Taxonomie en de doelen van het Parijs-akkoord, te interpreteren en toe te passen op de Nederlandse hypotheek en woningmarkt. De EEM NL Hub heeft daarom als doel een eenduidige standaard te ontwikkelen voor groene hypotheken.