Maatschappelijk verantwoord beleggen

Achmea is een grote financieel dienstverlener en daarmee een grote institutionele belegger. We beleggen de verzekeringspremies die klanten aan ons betalen en met de beleggingsopbrengsten komen wij de financiële verplichtingen voor onze klanten na. Wij beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier: met respect voor mensen en de leefomgeving.

In deze factsheet lees je hoe we maatschappelijk verantwoord en daarmee duurzaam beleggen.
 

Kernthema's

Achmea legt nadruk op vijf maatschappelijke thema’s binnen het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. Deze thema’s staan dicht bij de identiteit van Achmea en haar bedrijfsonderdelen en passen bij onze missie & visie. Voor elk van deze thema’s hebben we ambitieuze doelen geformuleerd. Klik op het thema hieronder om de betreffende doelen te zien.

Mensenrechten

Voor het thema mensenrechten heeft Achmea als doel dat uiterlijk in 2030 alle bedrijven waarin wij beleggen:

 • Fundamentele mensenrechten respecteren.
 • De rechten van bevolkingsgroepen op land, water en een adequate levensstandaard in de gebieden waarin zij opereren respecteren.
 • Het recht op gelijke kansen, behandeling en waardering respecteren.
 • Kinderrechten respecteren.

Arbeidsnormen

Voor het thema arbeidsnormen heeft Achmea als doel dat uiterlijk in 2030 alle bedrijven waarin wij beleggen:

 • Internationale arbeidsnormen zoals beschreven in de ILO-conventies respecteren.
 • Het recht op een leefbaar loon respecteren.

Natuur en milieu

Voor het thema natuur & milieu heeft Achmea als doel dat uiterlijk in 2030 alle bedrijven waarin wij beleggen:

 • Degradatie van biodiversiteit in zeer fragiele ecosystemen voorkomen.
 • Ernstige vormen van bodemvervuiling en onverantwoord beheer van landbouwgrond voorkomen.

Gezondheid

Voor het thema gezondheid heeft Achmea als doel dat uiterlijk in 2030:

 • Alle farmaceutische bedrijven waarin wij beleggen hebben een strategie die aantoonbaar bijdraagt aan wereldwijde toegang tot medicijnen.
 • Alle voedingsbedrijven waarin wij beleggen hebben een strategie die aantoonbaar bijdraagt aan meer toegankelijke, betaalbare en gezonde voedingsproducten.
 • Wij beleggen niet in tabaksproducenten. Ook beleggen wij niet in bedrijven die een relatief groot deel van de omzet behalen uit het leveren van een essentieel product of dienst voor de vervaardiging en/of levering van tabaksproducten.

Klimaat

Klimaat is voor Achmea een belangrijk thema. Enerzijds vanuit de rol als verzekeraar die met een verhoogde schadelast te maken krijgt door meer en heftiger neerslag en stormen. Anderzijds als belegger en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid voor een verantwoord beleggingsbeleid, waarin we de klimaatproblematiek aanpakken.

Door de uitstoot van broeikasgassen is de evenwichtstemperatuur op aarde onder steeds grotere druk komen te staan. Het Klimaatakkoord van Parijs, dat eind 2015 door vrijwel alle landen ter wereld is gesloten, moet ervoor zorgen dat in de komende decennia de mondiale temperatuur-stijging tot 1,5 à 2° C. beperkt blijft. Achmea wil, ondermeer via haar beleggingen, aan het bereiken van deze doelstelling haar bijdrage leveren.

Voor het thema klimaat gaat onze aandacht uit naar de reductie van de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille. Het is onze ambitie alleen te beleggen in ondernemingen met een effectieve transitiestrategie en om bij te dragen aan de energietransitie voor bedrijven en verduurzaming van woningen en vastgoed.

Een voorbeeld hiervan is het terugbrengen van de CO2-emissies bij ondernemingen die in onze beleggingsportefeuilles zitten. Door gebruik te maken van instrumenten zoals engagement willen wij een aanzienlijke CO2-reductie bereiken bij de ondernemingen waarin wij beleggen. Daarnaast sluit Achmea sinds 2021 ondernemingen uit die meer dan 5% van hun omzet halen uit kolen, arctische olie en -gas en schalieolie en -gas, uit de winning van olie uit teerzanden, dan wel uit het gebruik van deze fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit.

Verduurzaming van onze beleggingen in bedrijven

Voor de beleggingen in bedrijven heeft achmea de volgende klimaatdoelstellingen gesteld:

 • Uiterlijk in 2040 is de CO2 voetafdruk van al onze beleggingen in bedrijven ‘netto nul’. Een bedrijf is ’netto nul’ wanneer het zelf niet meer CO2 uitstoot dan dat het zelf compenseert. Daarbij stellen we ons de volgende tussentijdse doelen:
  • Eind 2025: 32% reductie ten opzichte van de marktbenchmark per ultimo 2020.
  • Eind 2030: 68% reductie ten opzichte de marktbenchmark per ultimo 2020.
 • Uitbreiding van de engagement activiteiten om bedrijven in de beleggingsportefeuille te bewegen zich te committeren aan Net Zero in 2040, inclusief monitoring van de voortgang.

Verduurzaming van onze vastgoedportefeuille

Voor de vastgoedportefeuille van Achmea worden doelstellingen voor energielabels en CO2-emissiereductie nagestreefd. We hebben de volgende klimaatdoelstellingen gesteld:

 • Voor onze vastgoedbeleggingen in onze portefeuille geldt dat alle objecten eind 2030 minimaal
  energielabel A hebben.
 • 50% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2015 en klimaatneutraal (netto-nul) in 2050.

Alle objecten in onze portefeuille hebben een energielabel. Wij willen zoveel mogelijk het energielabel van de objecten in onze portefeuille verbeteren. Om de doelstellingen te kunnen realiseren is het reduceren van energieverbruik een belangrijke voorwaarde waarbij de maatregelen om dit te bereiken verder gaan dan de maatregelen om de energielabels te verbeteren. De CO2 uitstoot van de portefeuille wordt gereduceerd door objecten te verduurzamen en door bij aankoop of ontwikkeling van nieuwe objecten duurzaamheidseisen te stellen. We hebben per object onderzocht wat de meest passende oplossing is. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij natuurlijke onderhoudsmomenten. Op basis hiervan hebben we een verduurzamingsplan gemaakt. Voorbeelden van toegepaste maatregelen zijn PV panelen, isolatie, energiezuinige verlichting en warmtepompen.