Duurzame bedrijfsvoering

Verduurzamen van onze bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Achmea is klimaatneutraal in 2030. Dit betekent concreet dat in 2030:

 • de CO2 uitstoot netto nul is (CO2-voetafdruk) waarbij de resterende netto CO2 uitstoot, na alle genomen maatregelen, voor 40 jaar wordt gecompenseerd met grootschalige herbebossing,
 • het energieverbruik (elektra en gas) maximaal is gereduceerd en waar mogelijk wekken we zelf energie lokaal duurzaam op,
 • we voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen inkopen.

Om dit te bereiken nemen we de komende jaren veel maatregelen. Een greep daaruit: 

 • Locatie Apeldoorn wordt energieneutraal in 2025.
 • Locatie Leeuwarden wordt mogelijk aangesloten op Geothermie in 2024.
 • We versterken de biodiversiteit op onze eigen locaties.
 • We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers.
 • In samenwerking met partners/leveranciers nemen we maatregelen tegen klimaatverandering in de inkoopketen.
 • We verduurzamen de omgeving waar onze locaties zijn gevestigd door kennis te delen en lokale (icoon)projecten en innovaties te stimuleren.

Duurzaam werkgeverschap

Het sociaal beleid van Achmea geeft invulling aan duurzaam werkgeverschap. We richten ons daarbij op het behoud van waarde voor mensen, organisatie en samenleving. Onze ambitie is het bereiken van sociale, financiële, maatschappelijke en ook ecologische uitkomsten met een impact binnen en buiten de organisatie en een gerichtheid op zowel de korte als lange termijn.

Concreet betekent duurzaam werkgeverschap:

 • dat we invulling geven aan fatsoenlijk werk (decent work), zoals gedefinieerd door de International Labour Organization (Internationale Arbeidsorganisatie): productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil, onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden
 • dat ons sociaal beleid gericht is op het behoud van werkzekerheid door een brede en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, binnen en buiten Achmea
 • dat we een gezonde work-life balans ondersteunen door medewerkers in staat te stellen werken, leren, zorgen en ontspannen te combineren en/of daar keuzes in te maken
 • dat Achmea een afspiegeling wil zijn van de Nederlandse samenleving en streeft naar een inclusieve cultuur, waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent voor ons dat iedereen kan meedoen, zich betrokken en gewaardeerd voelt, juist dankzij de verschillen.
 

CO₂-voetafdruk

Ontwikkeling CO₂-voetafdruk bedrijfsvoering

In onderstaande figuur is het verwachte verloop van de CO₂-voetafdruk van onze bedrijfsvoering weergegeven tot en met 2030. In de jaren 2020 en 2021 was sprake van een tijdelijk lagere voetafdruk. Vanwege corona werd er minder gereisd en medewerkers kwamen niet of nauwelijks op kantoor.


Trend CO2 footprint 2016 - 2021 (waarden in kton CO2)

Jaar Groene inkoop  2016 2017  2018  2019 2020  2021 
1.1 Aardgas
100% 4,0  3,3  3,0  2,7  2,4 2,3 
1.2 Koelmiddelen en brandstoffen bedrijfsvoering (in CO2eq)
 1,0 0,3 0,3  0,9  0,4  0,2 
1.3 Autobrandstoffen - lease
  10,2  9,0  8,0  7,6  4,1  3,8 
2.1 Elektriciteit 100% 17,4  20,0  18,5  14,5  11,1  10,3 
2.2 Vliegreizen   2,2  2,7  2,6  3,8  0,2  0,1 
2.3 Autobrandstoffen - zakelijke kilometers   2,9  2,9  2,5  2,1   0,8 0,9 
2.4 Openbaar vervoer - zakelijke kilometers   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
3.1 Papier  gedeeltelijk 1,2  0,6  1,6  1,2  0,8  0,8
3.2 Afval   0,8  0,7  1,2  1,1  0,5  0,2
3.3 Autobrandstoffen - woon-werkverkeer   17,7  15,7  15,3  14,8  3,3  1,5
3.4 Openbaar vervoer - woon-werkverkeer   1,5  0,8  0,8  0,8  0,2  0,0 
3.5 Uitbestede servers 100% 2,0  2,3  2,2  1,9  1,8  1,8
  Bruto  60,9 58,3 56  51,4  25,6  22,1
 Door leverancier gecompenseerde emissies  )*   27,7  26,8  23,8  19,7  15,6  18,3
  Netto 33,2  31,5  32,2  31,7  10  3,8

)*  Groene inkoop 2021:   Aardas. Elektriciteit, Autobrandstoffen Lease, Uitbestede servers & clouddiensten


CO2 uitstoot/omzet in $ mln.

Jaar GHG emissies intensiteit   GHG intensiteit/omzet in $ mln. 
2021 22,1 kton = 22100 ton
0,99
2020 25,6 kton = 25600 ton 1,05
2019 51,5 kton = 51500 ton 2,30
2018 55,9 kton = 55900 ton 2,44
2017 58,3 kton = 58300 ton  2,51
2016 61,0 kton = 61000 ton 2,97

Reduceren energieverbruik panden en datacenters

Als onderdeel van onze duurzaamheidsambitie om te steven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 hebben we onze energie reductiedoelstellingen substantieel aangepast. Onze strategie om deze doelen te behalen is gebaseerd op de nieuwe manier van werken en de inzet van duurzame energieopwekking. Door de nieuwe manier van werken gaan we meer thuiswerken en minder op kantoor. Hierdoor zal ons energieverbruik dalen. We willen waar mogelijk investeren in zonnepanelen, geothermie en andere duurzame opwekking die we – al dan niet in samenwerking met partners – kunnen toepassen in onze locaties. Met de migratie van de data van Achmea van "losse" servers, naar de "cloud" toe, wordt ook op datacenters CO₂-uitstoot bespaard.

Doelstelling CO2-reductie energieverbruik gebouwen: in 2023, 2024 en 2025 reduceren wij deze CO2 -emissies (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 31%, 36% en 42%.

Energieverbruik Achmea Gebouwen (2021)

Fossiele bronnen Herkomst Volume
Elektraverbruik gebouwen
Afgenomen van energieleverancier
18.716.117 kWh;
166.608 GJ(1)
Aardgasverbruik gebouwen Afgenomen van energieleverancier
1.199.451 m3;
39.422 GJ(2)
   Totaal 206.030 GJ
Duurzame bronnen    
Warmte/koude gebouwen WKO installaties op locaties Apeldoorn/Leiden/Tilburg 19.107 GJ*
Zonne-energie PV-installaties op locatie Apeldoorn 893,999 kWh;
8.046 GJ**
  Totaal 27.153 GJ***
  Totaal energieverbruik 233.183 GigaJoules (GJ)

1)Ingekocht met Groengarant certificaat van Varttenfall
2)|Ingekocht met KlimaatNeutraal gas certificaat van Vattenfall

*8% van het totale energieverbruik
**4% van het totale energieverbruik
***12% van het totale energieverbruik


Onze energieconsumptie 

Jaar Aardgas, elektriciteit en consumptie van servers en lease-auto’s
In MWh
2021 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 281600 GJ  31.289 MWh
2020 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 298000 GJ  33111 MWh
2019 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 423700 GJ  47078 MWh
2018 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 456100 GJ 50678 MWh
2017 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 482000 GJ 53556 MWh
2016 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 576500 GJ  64056 MWh

 

 

Verminderen en verduurzamen verkeersmobiliteit medewerkers

We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers onder andere door implementatie van een elektrisch leasebeleid en het terugbrengen van de CO₂-uitstoot van de woon-werk en zakelijke ritten. We hebben diverse mobiliteitsregelingen die het gebruik van openbaar vervoer en/of de fiets stimuleren, zoals het verstrekken van een OV-kaart inclusief gebruik OV-fiets en een vergoeding voor fietskilometers met privéfiets. Tegelijkertijd hebben we een heldere visie op onze nieuwe manier van werken waar thuiswerken onderdeel van is. Op het gebied van internationaal reizen hebben we beleid opgesteld waarbij in principe niet gevlogen wordt binnen een straal van 700 km.

Doelstelling CO2-reductie verkeersmobiliteit: in 2023, 2024 en 2025 reduceren wij deze CO2 -emissies (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 47%, 54% en 58%.


Scheiden zoveel mogelijk afval

Sinds 2015 wordt al het afval binnen Achmea gescheiden ingezameld, afgevoerd en verwerkt. We streven ernaar om het percentage restafval steeds verder terug te brengen om uiteindelijk in 2030 een ‘afvalvrij kantoor’ te realiseren. 

Reduceren papierverbruik

In de afgelopen jaren is het papierverbruik binnen Achmea al drastisch gereduceerd. Steeds meer klantcommunicatie vindt digitaal plaats en door steeds meer thuiswerken zien we dat het aantal prints dat medewerkers maken flink is gedaald. Dit past binnen de ambitie om toe te groeien naar een digitale verzekeraar. 
 

Compensatie

 

Tot en met 2026 compenseren wij jaarlijks onze netto CO2-voetafdruk door te investeren in projecten die aan minimaal 2 van de 3 focus SDG’s van Achmea bijdragen. We kiezen voor projecten waarbij een duidelijke, kwantificeerbare emissiereductie optreedt. In de afgelopen 3 jaren hebben we gekozen voor het Gold Standard CO2 compensatie project ‘Cookstoves in Rwanda’.

Voor de middellange en lange termijn kiezen we voor compensatie via boom aanplant. We zijn hiervoor een partnerschap aangegaan met Land Life Company. Gedurende 3 jaren (2021-2024) worden circa 1.000.000 bomen op 920 hectare gedegradeerd land aangeplant in o.a. Australië en IJsland. Hiermee compenseren we onze resterende CO₂-uitstoot vanaf 2027 voor een duur van 40 jaar. In 2021 zijn de eerste 270.000 bomen aangeplant en in 2022 zijn 254.000 bomen geplant. Omdat het jonge aanplant betreft duurt het een aantal jaren voordat deze voldoende CO₂ kunnen opnemen en dit gecertificeerd kan worden. 

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Van elke onderneming waarmee Achmea zakendoet wordt verwacht dat deze bijdraagt aan de ambitie van Achmea om duurzaam te ondernemen. Zo streven we ernaar om in 2030 voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen voor de interne bedrijfsvoering in te kopen. Ook op het gebied van arbeids- en mensenrechten en ethiek kijken we kritisch naar onze partners/leveranciers.

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wil Achmea de duurzaamheidsprestaties van haar leveranciers inzichtelijk hebben en kunnen volgen. Hiervoor maakt Achmea onder andere gebruik van EcoVadis, dit is een platform om leveranciers te kunnen beoordelen en volgen op MVO-prestaties.

De duurzaamheidsambities van Achmea spelen ook een belangrijke rol in de inkooptrajecten en worden daarom meegenomen als selectiecriteria voor nieuwe leveranciers.

Daarnaast maakt Achmea gebruik van een Duurzaamheidsverklaring voor leveranciers als vast onderdeel van de inkoopovereenkomst. Verder worden product- en dienst specifieke afspraken tussen Achmea en de leverancier op het gebied van Duurzaamheid geborgd door opname daarvan in de overeenkomst.

 

Wat we doen

We plaatsen onder andere zonnepanelen op de daken van Achmea-locaties, daar waar mogelijk passen we aardwarmte toe, verduurzamen we onze reizen en recyclen we zoveel mogelijk. Ook bevorderen we de biodiversiteit op onze locaties door bijvoorbeeld natuurvijvers aan te leggen. 

Dakrenovatie Tilburg - interview Hans van Vugt

Het Interpolis gebouw in Tilburg met aangegeven welk stuk van het dak wordt gerenoveerd. Eronder zit de tecnhniekruimte.

Lees het artikel >

Tweede leven voor laptops

Lees het artikel >

Biodiversiteit bij Achmea


Klimaatbudget voor alle medewerkers


 

Commitments

Paris Proof Commitment DGBC

Achmea werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Onderdeel hiervan is het energieneutraal maken van de kantoorpanden. Om die ambitie te onderstrepen hebben wij op 5 juli 2021 het Paris Proof Commitment ondertekend van de Dutch Green Building Council. Hiermee verbindt Achmea zich aan de afspraak dat alle bestaande en nieuwe gebouwen in directe controle van Achmea Interne Diensten (eigen vastgoed) Paris Proof zijn in 2040.

Anders Reizen

We participeren in de coalitie Anders Reizen samen met ruim 70 andere grote organisaties. De gemeenschappelijke ambitie van Anders Reizen is de CO₂-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Zakelijk reizen betreft het woon-werk verkeer en de reizen ten behoeve van de werkgever, inclusief vliegreizen, per medewerker (fte).

Charter Diversiteit

In 2019 heeft Achmea het Charter Diversiteit ondertekend, waarmee wij de nut en noodzaak van een divers samengesteld personeelsbestand benadrukken en concrete uitdagingen daarop aangaan.

Werkcode

Achmea is mede-initiatiefnemer geweest voor het opstellen van de Werkcode in 2019. Deze bevat uitgangspunten voor het realiseren van één arbeidsmarkt voor alle werkenden, ongeacht hun contractvorm.