Duurzame bedrijfsvoering

Verduurzamen van onze bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Achmea is klimaatneutraal in 2030. Dit betekent concreet dat in 2030:

 • de CO2 uitstoot netto nul is (CO2 footprint) en de rest bruto CO2 uitstoot voor 40 jaar wordt gecompenseerd met grootschalige herbebossing,
 • het energieverbruik (elektra en gas) maximaal is gereduceerd en waar mogelijk wekken we zelf energie lokaal duurzaam op,
 • we voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen inkopen.

Om dit te bereiken nemen we de komende jaren veel maatregelen. Een greep daaruit: 

 • Locatie Apeldoorn wordt energieneutraal in 2025.
 • Locatie Leeuwarden wordt mogelijk aangesloten op Geothermie in 2023.
 • We versterken de biodiversiteit op onze eigen locaties.
 • We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers.
 • In samenwerking met partners/leveranciers nemen we maatregelen tegen klimaatverandering in de inkoopketen.
 • We verduurzamen de omgeving waar onze locaties zijn gevestigd door kennis te delen en lokale (icoon)projecten en innovaties te stimuleren.

Duurzaam werkgeverschap

Het sociaal beleid van Achmea geeft invulling aan duurzaam werkgeverschap. We richten ons daarbij op het behoud van waarde voor mensen, organisatie en samenleving. Onze ambitie is het bereiken van sociale, financiële, maatschappelijke en ook ecologische uitkomsten met een impact binnen en buiten de organisatie en een gerichtheid op zowel de korte als lange termijn.

Concreet betekent duurzaam werkgeverschap:

 • dat we invulling geven aan fatsoenlijk werk (decent work), zoals gedefinieerd door de International Labour Organization (Internationale Arbeidsorganisatie): productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil, onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden.
 • dat ons sociaal beleid gericht is op het behoud van werkzekerheid door een brede en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, binnen en buiten Achmea
 • dat we een gezonde work-life balans ondersteunen door medewerkers in staat te stellen werken, leren, zorgen en ontspannen te combineren en/of daar keuzes in te maken
 • dat Achmea een afspiegeling wil zijn van de Nederlandse samenleving en streeft naar een inclusieve cultuur, waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent voor ons dat iedereen kan meedoen, zich betrokken en gewaardeerd voelt, juist dankzij de verschillen.
 

Wat we doen

We plaatsen onder andere zonnepanelen op de daken van Achmea-locaties, daar waar mogelijk passen we aardwarmte toe, verduurzamen we onze reizen en recyclen we zoveel mogelijk. Ook bevorderen we de biodiversiteit op onze locaties door bijvoorbeeld natuurvijvers aan te leggen. Zie ook onderstaande video. 
 

Energieverbruik en CO2 Footprint

Onze energieconsumptie 

Jaar Aardgas, elektriciteit en consumptie van servers en lease-auto’s
In MWh
2020 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 298000 GJ  33111 MWh
2019 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 423700 GJ  47078 MWh
2018 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 456100 GJ 50678 MWh
2017 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 482000 GJ 53556 MWh
2016 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 576500 GJ  64056 MWh
2015 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 686700 GJ  76300 MWh

 

 

Energieverbruik Achmea Gebouwen (2020)

Fossiele bronnen Herkomst Volume
Elektraverbruik gebouwen
Afgenomen van energieleverancier
19.975.345 kWh; 179.778 GJ*
Aardgasverbruik gebouwen Afgenomen van energieleverancier
1.255.800 m3; 39.746 GJ**
   Totaal 219.524 GJ
Duurzame bronnen    
Warmte/koude gebouwen WKO installaties op locaties Apeldoorn/Leiden/Tilburg 19.548 GJ*
Zonne-energie PV-installaties op locatie Apeldoorn 1029488 kWh; 9.265 GJ**
  Totaal 28.813 GJ***
  Totaal energieverbruik 248.337 GigaJoules (GJ)

*Ingekocht met Groengarant certificaat van Varttenfall
**Ingekocht met KlimaatNeutraal gas certificaat van Vattenfall

*8% van het totale energieverbruik
**4% van het totale energieverbruik
***12% van het totale energieverbruik


Trend CO2 footprint 2015 - 2020 (waarden in kton CO2)

Jaar Groene inkoop 2015  2016 2017  2018  2019 2020 
1.1 Aardgas
100% 4,2 4,0  3,3  3,0  2,7   2,4
1.2 Koelmiddelen en brandstoffen bedrijfsvoering (in CO2eq)
0,3  1,0 0,3 0,3  0,9  0,4 
1.3 Autobrandstoffen - lease
  12,1 10,2  9,0  8,0  7,6  4,1 
2.1 Elektriciteit 100% 20,8 17,4  20,0  18,5  14,5  11,1 
2.2 Vliegreizen   1,0 2,2  2,7  2,6  3,8  0,2 
2.3 Autobrandstoffen - zakelijke kilometers   2,9 2,9  2,9  2,5  2,1   0,8
2.4 Openbaar vervoer - zakelijke kilometers   0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
3.1 Papier  gedeeltelijk 1,7 1,2  0,6  1,6  1,2  0,8 
3.2 Afval   0,9  0,8  0,7  1,2  1,1  0,5 
3.3 Autobrandstoffen - woon-werkverkeer   18,5  17,7  15,7  15,3  14,8  3,3 
3.4 Openbaar vervoer - woon-werkverkeer   1,8  1,5  0,8  0,8  0,8  0,2 
3.5 Uitbestede servers 100% 2,5  2,0  2,3  2,2  1,9  1,8 
  Bruto 66,7   60,9 58,3 56  51,4  25,6 
  groene inkoop 35,4  27,7  26,8  23,8  19,7  15,6 
  Netto 31,3  33,2  31,5  32,2  31,7  10 

CO2 uitstoot/omzet in $ mln.

Jaar GHG emissies intensiteit   GHG intensiteit/omzet in $ mln. 
2020 25,6 kton = 25600 ton 1,05
2019 51,5 kton = 51500 ton 2,30
2018 55,9 kton = 55900 ton 2,44
2017 58,3 kton = 58300 ton  2,51
2016 61,0 kton = 61000 ton 2,97
2015 66,7kton = 66700 ton 3,08

CO2 Footprint

Als onderdeel van onze duurzaamheidsambitie om te steven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 hebben we onze energie reductiedoelstellingen substantieel aangepast. Onze strategie om deze doelen te behalen is gebaseerd op de nieuwe manier van werken en de inzet van duurzame energieopwekking. De nieuwe manier van werken betekent meer thuiswerken en minder op kantoor. Hierdoor zal ons energieverbruik dalen. We willen waar mogelijk investeren in zonnepanelen, geothermie en andere duurzame opwekking die we – al dan niet in samenwerking met partners – kunnen toepassen in onze locaties.

Wij compenseren onze netto CO2 footprint door te investeren in projecten die aan minimaal 2 van de 3 focus SDG’s van Achmea bijdragen. We kiezen voor projecten waarbij een duidelijke, kwantificeerbare emissiereductie optreedt. Voor 2020 hebben we gekozen voor het Gold Standard CO2 compensatie project ‘Cookstoves in Rwanda’. 

 

Doelstelling bedrijfsvoering: CO2-reductie energieverbruik gebouwen

In 2021, 2022, 2023 reduceren wij deze CO2 emissies (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 6,9%, 13,3% en 17,4%. Voor 2021 is de verwachting dat het percentage hoger ligt, te weten 18,6%, door mogelijk langer volledig thuiswerken in verband met COVID-19.