Duurzame bedrijfsvoering

Verduurzamen van onze bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Achmea is klimaatneutraal in 2030. Dit betekent concreet dat in 2030:

 • de CO2 uitstoot netto nul is (CO2 footprint) en de rest bruto CO2 uitstoot voor 40 jaar wordt gecompenseerd met grootschalige herbebossing,
 • het energieverbruik (elektra en gas) maximaal is gereduceerd en waar mogelijk wekken we zelf energie lokaal duurzaam op,
 • we voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen inkopen.

Om dit te bereiken nemen we de komende jaren veel maatregelen. Een greep daaruit: 

 • Locatie Apeldoorn wordt energieneutraal in 2025.
 • Locatie Leeuwarden wordt mogelijk aangesloten op Geothermie in 2023.
 • We versterken de biodiversiteit op onze eigen locaties.
 • We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers.
 • In samenwerking met partners/leveranciers nemen we maatregelen tegen klimaatverandering in de inkoopketen.
 • We verduurzamen de omgeving waar onze locaties zijn gevestigd door kennis te delen en lokale (icoon)projecten en innovaties te stimuleren.

Duurzaam werkgeverschap

Het sociaal beleid van Achmea geeft invulling aan duurzaam werkgeverschap. We richten ons daarbij op het behoud van waarde voor mensen, organisatie en samenleving. Onze ambitie is het bereiken van sociale, financiële, maatschappelijke en ook ecologische uitkomsten met een impact binnen en buiten de organisatie en een gerichtheid op zowel de korte als lange termijn.

Concreet betekent duurzaam werkgeverschap:

 • dat we invulling geven aan fatsoenlijk werk (decent work), zoals gedefinieerd door de International Labour Organization (Internationale Arbeidsorganisatie): productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil, onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden.
 • dat ons sociaal beleid gericht is op het behoud van werkzekerheid door een brede en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, binnen en buiten Achmea
 • dat we een gezonde work-life balans ondersteunen door medewerkers in staat te stellen werken, leren, zorgen en ontspannen te combineren en/of daar keuzes in te maken
 • dat Achmea een afspiegeling wil zijn van de Nederlandse samenleving en streeft naar een inclusieve cultuur, waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent voor ons dat iedereen kan meedoen, zich betrokken en gewaardeerd voelt, juist dankzij de verschillen.
 

Wat we doen

We plaatsen onder andere zonnepanelen op de daken van Achmea-locaties, daar waar mogelijk passen we aardwarmte toe, verduurzamen we onze reizen en recyclen we zoveel mogelijk. Ook bevorderen we de biodiversiteit op onze locaties door bijvoorbeeld natuurvijvers aan te leggen. Zie ook onderstaande video. 
 

Energieverbruik en CO2 Footprint

Onze energieconsumptie 

Jaar Aardgas, elektriciteit en consumptie van servers en lease-auto’s
In MWh
2021 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 281600 GJ  31.289 MWh
2020 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 298000 GJ  33111 MWh
2019 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 423700 GJ  47078 MWh
2018 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 456100 GJ 50678 MWh
2017 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 482000 GJ 53556 MWh
2016 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 576500 GJ  64056 MWh

 

 

Energieverbruik Achmea Gebouwen (2021)

Fossiele bronnen Herkomst Volume
Elektraverbruik gebouwen
Afgenomen van energieleverancier
18.716.117 kWh;
166.608 GJ(1)
Aardgasverbruik gebouwen Afgenomen van energieleverancier
1.199.451 m3;
39.422 GJ(2)
   Totaal 206.030 GJ
Duurzame bronnen    
Warmte/koude gebouwen WKO installaties op locaties Apeldoorn/Leiden/Tilburg 19.107 GJ*
Zonne-energie PV-installaties op locatie Apeldoorn 893,999 kWh;
8.046 GJ**
  Totaal 27.153 GJ***
  Totaal energieverbruik 233.183 GigaJoules (GJ)

1)Ingekocht met Groengarant certificaat van Varttenfall
2)|Ingekocht met KlimaatNeutraal gas certificaat van Vattenfall

*8% van het totale energieverbruik
**4% van het totale energieverbruik
***12% van het totale energieverbruik


Achmea werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Onderdeel hiervan is het energieneutraal maken van de kantoorpanden. Om die ambitie te onderstrepen hebben wij op 5 juli 2021 het Paris Proof Commitment ondertekend van de Dutch Green Building Council. Hiermee verbindt Achmea zich aan de afspraak dat alle bestaande en nieuwe gebouwen in directe controle van Achmea Interne Diensten (eigen vastgoed) Paris Proof zijn in 2040.


Trend CO2 footprint 2016 - 2021 (waarden in kton CO2)

Jaar Groene inkoop  2016 2017  2018  2019 2020  2021 
1.1 Aardgas
100% 4,0  3,3  3,0  2,7  2,4 2,3 
1.2 Koelmiddelen en brandstoffen bedrijfsvoering (in CO2eq)
 1,0 0,3 0,3  0,9  0,4  0,2 
1.3 Autobrandstoffen - lease
  10,2  9,0  8,0  7,6  4,1  3,8 
2.1 Elektriciteit 100% 17,4  20,0  18,5  14,5  11,1  10,3 
2.2 Vliegreizen   2,2  2,7  2,6  3,8  0,2  0,1 
2.3 Autobrandstoffen - zakelijke kilometers   2,9  2,9  2,5  2,1   0,8 0,9 
2.4 Openbaar vervoer - zakelijke kilometers   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
3.1 Papier  gedeeltelijk 1,2  0,6  1,6  1,2  0,8  0,8
3.2 Afval   0,8  0,7  1,2  1,1  0,5  0,2
3.3 Autobrandstoffen - woon-werkverkeer   17,7  15,7  15,3  14,8  3,3  1,5
3.4 Openbaar vervoer - woon-werkverkeer   1,5  0,8  0,8  0,8  0,2  0,0 
3.5 Uitbestede servers 100% 2,0  2,3  2,2  1,9  1,8  1,8
  Bruto  60,9 58,3 56  51,4  25,6  22,1
 Door leverancier gecompenseerde emissies  )*   27,7  26,8  23,8  19,7  15,6  18,3
  Netto 33,2  31,5  32,2  31,7  10  3,8

)*  Groene inkoop 2021:   Aardas. Elektriciteit, Autobrandstoffen Lease, Uitbestede servers & clouddiensten


CO2 uitstoot/omzet in $ mln.

Jaar GHG emissies intensiteit   GHG intensiteit/omzet in $ mln. 
2021 22,1 kton = 22100 ton
0,99
2020 25,6 kton = 25600 ton 1,05
2019 51,5 kton = 51500 ton 2,30
2018 55,9 kton = 55900 ton 2,44
2017 58,3 kton = 58300 ton  2,51
2016 61,0 kton = 61000 ton 2,97

CO2 Footprint

Als onderdeel van onze duurzaamheidsambitie om te steven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 hebben we onze energie reductiedoelstellingen substantieel aangepast. Onze strategie om deze doelen te behalen is gebaseerd op de nieuwe manier van werken en de inzet van duurzame energieopwekking. De nieuwe manier van werken betekent meer thuiswerken en minder op kantoor. Hierdoor zal ons energieverbruik dalen. We willen waar mogelijk investeren in zonnepanelen, geothermie en andere duurzame opwekking die we – al dan niet in samenwerking met partners – kunnen toepassen in onze locaties.

Wij compenseren onze netto CO2 footprint door te investeren in projecten die aan minimaal 2 van de 3 focus SDG’s van Achmea bijdragen. We kiezen voor projecten waarbij een duidelijke, kwantificeerbare emissiereductie optreedt. Voor 2020 hebben we gekozen voor het Gold Standard CO2 compensatie project ‘Cookstoves in Rwanda’. 

 

Doelstelling bedrijfsvoering: CO2-reductie energieverbruik gebouwen

In 2022, 2023, 2024 reduceren wij deze CO2 emissies (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 27%, 32% en 40%.