Engagement

Het voeren van de dialoog met ondernemingen is een belangrijke onderdeel binnen het verantwoord beleggen beleid van Achmea. Dit noemen we engagement. Achmea heeft een uitgebreid engagement programma met daarin uiteenlopende thema’s in verschillende engagement trajecten. We maken onderscheid tussen twee soorten engagement: Normatieve engagement en Thematische engagement.

Normatieve engagement

Het doel van het Normatieve engagementprogramma is structurele schendingen van internationale normen te stoppen of te voorkomen. Structurele schendingen van deze normen vergroten het risico op nadelige gevolgen voor de onderneming, haar directe omgeving zoals lokale gemeenschappen of het milieu en voor andere belanghebbenden. Activiteiten die (mogelijk) leiden tot een schending van de internationale normen staan veelal in de belangstelling van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de media. In de praktijk leiden deze schendingen vaak tot rechtszaken, die boetes of het uitbetalen van schadeclaims door de ondernemingen tot gevolg kunnen hebben. Dit zijn directe negatieve financiële effecten, die de belangen van aandeelhouders schaden. Indien de onderneming de schending van de norm niet opheft en niet langer openstaat voor dialoog, kan de onderneming worden uitgesloten en wordt de onderneming op de uitsluitingslijst geplaatst

Thematische engagement

Het Thematische engagementprogramma heeft een andere doelgroep dan Normatieve engagement. Hier staan niet de ondernemingen centraal die normen schenden, maar juist ondernemingen die zowel financieel als maatschappelijk op bepaalde thema’s hun prestaties kunnen verbeteren. De thema’s waarop engagement plaatsvindt, zijn passend binnen de speerpunten van Achmea. Medio 2022 is Achmea over uiteenlopende thema’s actief in zeventien engagementtrajecten met ondernemingen wereldwijd. Deze variëren van goede en beschikbare medicijnen, klimaat, biodiversiteit en goede voeding. Informatie hierover is te vinden in onze halfjaarrapportages.

De (internationale) verdragen en initiatieven die wij hanteren in het beleggingsproces hebben wij vertaald in onze Engagement Guidelines. Deze guidelines bevatten concrete normatieve regels die wij als richtsnoer hanteren voor de dialoog die wij met ondernemingen voeren. Wij maken daarbij gebruik van zowel algemene als sectorspecifieke richtlijnen.

Achmea hanteert een escalatiestrategie voor het geval dat dialogen met ondernemingen uit de engagement programma’s onvoldoende voortgang boeken. Wanneer na verloop van tijd en na meerdere escalatiestappen onvoldoende resultaat wordt geboekt kan overgegaan worden tot uitsluiting.

Stemmen

Het actief uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het verantwoord beleggingsbeleid van Achmea. Door gebruik te maken van haar stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen kan Achmea invloed uitoefenen op ondernemingen. Hiermee willen we de checks and balances binnen ondernemingen versterken (oftewel: de invloed van alle stakeholders in balans houden) en een langetermijnwaarde voor de onderneming en haar stakeholders creëren.

Het stembeleid van Achmea is mede gebaseerd op de normen en best practices op het gebied van corporate governance zoals die van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en die van het International Corporate Goverance Network (ICGN). Voor elke afzonderlijke markt worden ook de toepasselijke nationale wet- en regelgeving, lokale marktnormen en codes op het gebied van corporate governance toegepast bij het uitoefenen van stemrechten. In het stembeleid heeft Achmea extra aandacht voor onze kernthema’s. Meer informatie hierover, alsmede hoe Achmea de aanbevelingen over betrokken aandeelhouderschap van Eumedion implementeert, is te vinden in het Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap.

De stemverslagen vanaf 1 september 2014 zijn hier op bedrijfsnaam of datum van de aandeelhoudersvergadering op te zoeken. Daarnaast is er een overzicht van het aantal bezochte aandeelhoudersvergaderingen en uitgebrachte stemmen opgenomen in het jaarverslag.