Duurzame bedrijfsvoering

Achmea heeft de ambitie om een duurzame en klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 te realiseren. Voor onze organisatie in Nederland betekent dit concreet dat in 2030:
  • de CO₂ uitstoot netto nul is (CO₂ voetafdruk) waarbij de resterende netto CO₂ uitstoot, na alle genomen maatregelen, voor 40 jaar wordt gecompenseerd met grootschalige herbebossing,
  • het energieverbruik (elektra en gas) maximaal is gereduceerd en waar mogelijk wekken we zelf energie lokaal duurzaam op
  • we voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen inkopen.

Om dit te bereiken nemen we de komende jaren veel maatregelen. Een greep daaruit:

  • Locatie Apeldoorn wordt energieneutraal in 2025.
  • Op alle locaties wordt de tl-verlichting vervangen door LED verlichting.
  • We versterken de biodiversiteit op onze eigen locaties.
  • We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers.
  • We verminderen ons papierverbruik en scheiden ons afval.
  • In samenwerking met partners/leveranciers nemen we maatregelen tegen klimaatverandering in de inkoopketen.
  • We verduurzamen de omgeving waar onze locaties zijn gevestigd door kennis te delen en lokale (icoon)projecten en innovaties te stimuleren.

Milieubeleid Interne Bedrijfsvoering

Als werkgever en met onze huisvesting streven we naar een volledig duurzame en klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Om deze visie en ambitie te borgen hebben we een milieubeleid opgesteld. Van alle voor Achmea relevante milieuaandachtsgebieden, die betrekking hebben op personeel en organisatie, ICT, inkoop voor de eigen bedrijfsvoering, huisvesting en facilitaire- en documentlogistieke zaken, beschrijven we wat ze inhouden, de doelen en hoe we die willen bereiken. Ook is te lezen hoe de governance van het milieubeleid is ingericht. Dit betreft de organisatie van activiteiten, financiering, monitoring en rapportage en de wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Het milieubeleid wordt jaarlijks op actualiteit getoetst en waar nodig herijkt.

CO₂ voetafdruk

Infographic

Ontwikkeling CO₂ voetafdruk bedrijfsvoering

Wij hebben onze plannen doorgerekend richting 2030. In de figuur is het verwachte verloop van de CO₂ voetafdruk van onze bedrijfsvoering weergegeven. In de jaren 2020, 2021 en 2022 was sprake van een tijdelijk lagere voetafdruk. Vanwege corona werd er minder gereisd en medewerkers kwamen niet of nauwelijks op kantoor. Vanaf 2024 zijn de CO₂ emissies van thuiswerken opgenomen in de voetafdruk.

Trend CO₂ footprint 2019 - 2023 (waarden in kton CO₂)

 Jaar  2019 2020  2021  2022   2023
Scope 1          
Aardgas (100% groene inkoop)  2,7 2,4 2,3 1,5 1,4 
Vloeistoffen bedrijfsinstallaties  0,9  0,4 0,2  0,1  0,1 
Autobrandstoffen - lease (deel fossiel 100% groene inkoop)  7,6 4,1  3,8  4,5  4,3 
Subtotaal  11,2 6,9  6,3  6,1  5,8 
Scope 2          
Elektriciteit (100% groene inkoop) 14,5 11,1 10,3  8,7  7,4
Vliegreizen 3,8 0,2 0,1 1,3 1,4
Autobrandstoffen - zakelijke kilometers 2,1 0,8  0,9  1,6  1,8 
Openbaar vervoer - zakelijke kilometers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subtotaal 20,4 12,1  11,3  11,6  10,5 
Scope 3          
Papier 1,2 0,8  0,8  0,6  0,5 
Afval 1,1 0,5  0,2  0,3 0,4
Autobrandstoffen - woon-werkverkeer 14,8 3,3  1,5  3,7  6,3 
Openbaar vervoer - woon-werkverkeer 0,8 0,2 0,0 0,0  0,3 
Uitbestede servers / Clouddiensten (100% groene inkoop) 1,9 1,8  1,8  1,3  1,0 
Subtotaal 19,8  6,6  4,3  5,9  8,5 
Totaal (bruto) 51,4  25,6  22,1  23,5  24,9 
Door leverancier gecompenseerde emissies  19,7  15,6  18,3  15 12,9 
Totaal (netto) 31,7 10  3,8  8,5  12,0 

De weergegeven waarden in de tabel zijn afgeronde getallen, totaaltellingen kunnen daarom afwijken.

CO₂ uitstoot/omzet in $ mln.

 Jaar  GHG emissies intensiteit  GHG intensiteit/omzet in $ mln.
 2023  24,9 kton = 24.900 ton  1,02
 2022  23,5 kton = 23500 ton  1,04
 2021  22,1 kton = 22100 ton  0,98

Reduceren energieverbruik panden en datacenters

Als onderdeel van onze duurzaamheidsambitie om te steven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 hebben we onze energie reductiedoelstellingen substantieel aangepast. Onze strategie om deze doelen te behalen is gebaseerd op de nieuwe manier van werken en de inzet van duurzame energieopwekking. Door de nieuwe manier van werken gaan we meer thuiswerken en minder op kantoor. Hierdoor zal ons energieverbruik dalen. We willen waar mogelijk investeren in zonnepanelen en andere duurzame opwekking die we – al dan niet in samenwerking met partners – kunnen toepassen op onze locaties. Met de migratie van de data van Achmea van "losse" servers, naar de "cloud" toe, wordt ook op datacenters CO₂ uitstoot bespaard.

Doelstelling  CO₂ reductie energieverbruik gebouwen: in 2024, 2025 en 2030 reduceren wij deze  CO₂ -emissies (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 53%, 55% en 61%.

Energieverbruik Achmea Gebouwen (2023)

Fossiele bronnen  Herkomst  Volume
Elektraverbruik gebouwen Afgenomen van energieleverancier 16.184.410 kWh;
145.659  GJ(1)
Aardgasverbruik gebouwen Afgenomen van energieleverancier 663.535 m3;
22.540 GJ(2)
  Totaal 168.199 GJ
Duurzame bronnen    
Warmte/koude gebouwen WKO installaties op locaties Apeldoorn/Leiden/Tilburg 21.418 GJ*
Zonne-energie PV-installaties op locatie Apeldoorn 956.560 kWh;
8.609 GJ**
  Totaal 30.027 GJ***
  Totaal energieverbruik 198.226 GigaJoules (GJ)

1)Ingekocht met Groengarant certificaat van Varttenfall
2)|Ingekocht met KlimaatNeutraal gas certificaat van Vattenfall

*11% van het totale energieverbruik
**4% van het totale energieverbruik
***15% van het totale energieverbruik

Onze energieconsumptie

 Jaar  Aardgas, elektriciteit en consumptie van servers en lease-auto’s In MWh 
 2023 Volgens CO₂ footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 245895 GJ 27.322 MWh
 2022 Volgens CO₂ footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 250800 GJ 27.867 MWh
 2021 Volgens CO₂ footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 281600 GJ  31.289 MWh
 2020 Volgens CO₂ footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 298000 GJ 33.111 MWh
 2019 Volgens CO₂ footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 423700 GJ 47.078 MWh

Verminderen en verduurzamen verkeersmobiliteit medewerkers

We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers onder andere door implementatie van een elektrisch leasebeleid en het terugbrengen van de CO₂ uitstoot van de woon-werk en zakelijke ritten. We hebben diverse mobiliteitsregelingen die het gebruik van openbaar vervoer en/of de fiets stimuleren, zoals het verstrekken van een OV-kaart inclusief gebruik OV-fiets en een vergoeding voor fietskilometers met privéfiets. Tegelijkertijd hebben we een heldere visie op onze nieuwe manier van werken waar thuiswerken onderdeel van is. Op het gebied van internationaal reizen hebben we beleid opgesteld waarbij in principe niet gevlogen wordt binnen een straal van 700 km.

We streven naar een CO₂ reductie voor verkeersmobiliteit: in 2024, 2025 en 2030 een reductie van deze CO₂-emissies (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 55%, 57% en 76%.

Scheiden zoveel mogelijk afval

Sinds 2015 wordt al het afval binnen Achmea gescheiden ingezameld, afgevoerd en verwerkt. We streven ernaar om het percentage restafval steeds verder terug te brengen om uiteindelijk in 2030 een ‘afvalvrij kantoor’ te realiseren.

Reduceren papierverbruik

In de afgelopen jaren is het papierverbruik binnen Achmea al drastisch gereduceerd. Steeds meer klantcommunicatie vindt digitaal plaats en door steeds meer thuiswerken zien we dat het aantal prints dat medewerkers maken flink is gedaald. Dit past binnen de ambitie om toe te groeien naar een digitale verzekeraar.

Compensatie

Tot en met 2026 compenseren wij jaarlijks onze netto CO2-voetafdruk door te investeren in projecten die aan minimaal 2 van de 3 focus SDG’s van Achmea bijdragen. We kiezen voor projecten waarbij een duidelijke, kwantificeerbare emissiereductie optreedt. In de afgelopen 3 jaren hebben we gekozen voor het Gold Standard CO₂ compensatie project ‘Cookstoves in Rwanda’.

Voor de middellange en lange termijn kiezen we voor compensatie via boom aanplant. We zijn hiervoor een partnerschap aangegaan met Land Life Company. Gedurende 3 jaren (2021-2024) worden er bomen geplant in Australië en Spanje waarmee we de resterende CO₂ uitstoot (ca. 200.000 ton) vanaf 2027 voor een duur van 40 jaar compenseren. Eind 2023 was 72% hiervan al aangeplant. Omdat het jonge aanplant betreft duurt het een aantal jaren voordat deze voldoende CO₂ kunnen opnemen en dit gecertificeerd kan worden.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Van elke onderneming waarmee Achmea zakendoet wordt verwacht dat deze bijdraagt aan de ambitie van Achmea om duurzaam te ondernemen. Zo streven we ernaar om in 2030 voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen voor de interne bedrijfsvoering in te kopen. Ook op het gebied van arbeids- en mensenrechten en ethiek kijken we kritisch naar onze partners/leveranciers.

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wil Achmea de duurzaamheidsprestaties van haar leveranciers inzichtelijk hebben en kunnen volgen. Hiervoor maakt Achmea onder andere gebruik van EcoVadis, dit is een platform om leveranciers te kunnen beoordelen en volgen op MVO-prestaties.

De duurzaamheidsambities van Achmea spelen ook een belangrijke rol in de inkooptrajecten en worden daarom meegenomen als selectiecriteria voor nieuwe leveranciers.

Daarnaast maakt Achmea gebruik van een Duurzaamheidsverklaring voor leveranciers als vast onderdeel van de inkoopovereenkomst. Verder worden product- en dienst specifieke afspraken tussen Achmea en de leverancier op het gebied van Duurzaamheid geborgd door opname daarvan in de overeenkomst.

Biodiversiteit bij Achmea