Duurzame bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Achmea is klimaatneutraal in 2030. Dit betekent concreet dat in 2030:

 - de CO2 uitstoot netto nul is (CO2-voetafdruk) waarbij de resterende netto CO2 uitstoot, na alle genomen maatregelen, voor 40 jaar wordt gecompenseerd met grootschalige herbebossing,
- het energieverbruik (elektra en gas) maximaal is gereduceerd en waar mogelijk wekken we zelf energie lokaal duurzaam op
- we voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen inkopen.

Om dit te bereiken nemen we de komende jaren veel maatregelen. Een greep daaruit:

- Locatie Apeldoorn wordt energieneutraal in 2025.
- Op alle locaties wordt de tl-verlichting vervangen door LED verlichting (2023/2024).
- We versterken de biodiversiteit op onze eigen locaties.
- We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers.
- We verminderen ons papierverbruik en scheiden ons afval.
- In samenwerking met partners/leveranciers nemen we maatregelen tegen klimaatverandering in de inkoopketen.
- We verduurzamen de omgeving waar onze locaties zijn gevestigd door kennis te delen en lokale (icoon)projecten en innovaties te stimuleren.

 

Milieubeleid Interne Bedrijfsvoering

Als werkgever en met onze huisvesting streven we naar een volledig duurzame en klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Om deze visie en ambitie te borgen hebben we een milieubeleid opgesteld. Van alle voor Achmea relevante milieuaandachtsgebieden, die betrekking hebben op personeel en organisatie, ICT, inkoop voor de eigen bedrijfsvoering, huisvesting en facilitaire- en documentlogistieke zaken, beschrijven we wat ze inhouden, de doelen en hoe we die willen bereiken. Ook is te lezen hoe de governance van het milieubeleid is ingericht. Dit betreft de organisatie van activiteiten, financiering, monitoring en rapportage en de wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Het milieubeleid wordt jaarlijks op actualiteit getoetst en waar nodig herijkt.

CO₂-voetafdruk

Ontwikkeling CO₂-voetafdruk bedrijfsvoering

In onderstaande figuur is het verwachte verloop van de CO₂-voetafdruk van onze bedrijfsvoering weergegeven tot en met 2030. In de jaren 2020 en 2021 was sprake van een tijdelijk lagere voetafdruk. Vanwege corona werd er minder gereisd en medewerkers kwamen niet of nauwelijks op kantoor. In 2022 was dit ook nog sterk van invloed.

Trend CO2 footprint 2017 - 2022 (waarden in kton CO2)

 Jaar  2017 2018  2019  2020   2021 2022  Groene inkoop in 2022
1.1 Aardgas  3,3 3,0 2,7 2,4 2,3  1,5  100% 
1.2 Koelmiddelen en brandstoffen bedrijfsvoering (in CO2eq)  0,3  0,3 0,9  0,4  0,2  0,1   
1.3 Autobrandstoffen - lease  9,0 8,0  7,6  4,1  3,8  4,5  Fossiele brandstoffen 100% 
2.1 Elektriciteit  20,0 18,5  14,5  11,1  10,3  8,7  100% 
2.2 Vliegreizen  2,7 2,6  3,8  0,2  0,1  1,3   
2.3 Autobrandstoffen - zakelijke kilometers  2,9 2,5  2,1  0,8  0,9  1,6   
 2.4 Openbaar vervoer - zakelijke kilometers  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
3.1 Papier  0,6 1,6  1,2  0,8  0,8  0,6   
3.2 Afval  0,7 1,2  1,1  0,5  0,2  0,3   
3.3 Autobrandstoffen - woon-werkverkeer  15,7 15,3  14,8  3,3  1,5  3,7   
3.4 Openbaar vervoer - woon-werkverkeer  0,8 0,8  0,8  0,2  0,0  0,0   
3.5 Uitbestede servers  2,3 2,2  1,9  1,8  1,8  1,3   
   58,3 56  51,4  25,6  22,1  23,5  Bruto 
Door leverancier gecompenseerde emissies  26,8 23,8  19,7  15,6  18,3  15   
   31,5 32,2  31,7  10  3,8  8,5  Netto 

De weergegeven waarden in de tabel zijn afgeronde getallen, totaaltellingen kunnen daarom afwijken.

CO2 uitstoot/omzet in $ mln.

 Jaar  GHG emissies intensiteit  GHG intensiteit/omzet in $ mln.
 2022  23,5 kton = 23500 ton  1,06
 2021  22,1 kton = 22100 ton  0,99
 2020  25,6 kton = 25600 ton  1,05
 2019  51,5 kton = 51500 ton  2,30
 2018  55,9 kton = 55900 ton  2,44
 2017  58,3 kton = 58300 ton  2,51

Reduceren energieverbruik panden en datacenters

Als onderdeel van onze duurzaamheidsambitie om te steven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 hebben we onze energie reductiedoelstellingen substantieel aangepast. Onze strategie om deze doelen te behalen is gebaseerd op de nieuwe manier van werken en de inzet van duurzame energieopwekking. Door de nieuwe manier van werken gaan we meer thuiswerken en minder op kantoor. Hierdoor zal ons energieverbruik dalen. We willen waar mogelijk investeren in zonnepanelen, geothermie en andere duurzame opwekking die we – al dan niet in samenwerking met partners – kunnen toepassen in onze locaties. Met de migratie van de data van Achmea van "losse" servers, naar de "cloud" toe, wordt ook op datacenters CO₂-uitstoot bespaard.

Doelstelling  CO₂ -reductie energieverbruik gebouwen: in 2023, 2024 en 2025 reduceren wij deze  CO₂ -emissies (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 31%, 36% en 42%.

Energieverbruik Achmea Gebouwen (2022)

 Fossiele bronnen  Herkomst  Volume
Elektraverbruik gebouwen Afgenomen van energieleverancier 16.628.958 kWh;
149.660  GJ(1)
Aardgasverbruik gebouwen Afgenomen van energieleverancier 680.519 m3;
23.000 GJ(2)
  Totaal 172.660 GJ
Duurzame bronnen    
Warmte/koude gebouwen WKO installaties op locaties Apeldoorn/Leiden/Tilburg 20.881 GJ*
Zonne-energie PV-installaties op locatie Apeldoorn 2.059.148 kWh;
9.532 GJ**
  Totaal 30.413 GJ***
  Totaal energieverbruik 203.073 GigaJoules (GJ)

1)Ingekocht met Groengarant certificaat van Varttenfall
2)|Ingekocht met KlimaatNeutraal gas certificaat van Vattenfall

*10% van het totale energieverbruik
**5% van het totale energieverbruik
***15% van het totale energieverbruik

Onze energieconsumptie

 Jaar  Aardgas, elektriciteit en consumptie van servers en lease-auto’s In MWh 
 2022 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 250800 GJ 27.867 MWh
 2021 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 281600 GJ  31.289 MWh
 2020 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 298000 GJ 33111 MWh
 2019 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 423700 GJ 47078 MWh
 2018 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 456100 GJ 50678 MWh
 2017 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 482000 GJ 53556 MWh

Verminderen en verduurzamen verkeersmobiliteit medewerkers

We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers onder andere door implementatie van een elektrisch leasebeleid en het terugbrengen van de CO₂-uitstoot van de woon-werk en zakelijke ritten. We hebben diverse mobiliteitsregelingen die het gebruik van openbaar vervoer en/of de fiets stimuleren, zoals het verstrekken van een OV-kaart inclusief gebruik OV-fiets en een vergoeding voor fietskilometers met privéfiets. Tegelijkertijd hebben we een heldere visie op onze nieuwe manier van werken waar thuiswerken onderdeel van is. Op het gebied van internationaal reizen hebben we beleid opgesteld waarbij in principe niet gevlogen wordt binnen een straal van 700 km.

Doelstelling CO2-reductie verkeersmobiliteit: in 2023, 2024 en 2025 reduceren wij deze CO2 -emissies (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 47%, 54% en 58%.

Scheiden zoveel mogelijk afval
Sinds 2015 wordt al het afval binnen Achmea gescheiden ingezameld, afgevoerd en verwerkt. We streven ernaar om het percentage restafval steeds verder terug te brengen om uiteindelijk in 2030 een ‘afvalvrij kantoor’ te realiseren. 

Reduceren papierverbruik
In de afgelopen jaren is het papierverbruik binnen Achmea al drastisch gereduceerd. Steeds meer klantcommunicatie vindt digitaal plaats en door steeds meer thuiswerken zien we dat het aantal prints dat medewerkers maken flink is gedaald. Dit past binnen de ambitie om toe te groeien naar een digitale verzekeraar. 

Compensatie

Tot en met 2026 compenseren wij jaarlijks onze netto CO2-voetafdruk door te investeren in projecten die aan minimaal 2 van de 3 focus SDG’s van Achmea bijdragen. We kiezen voor projecten waarbij een duidelijke, kwantificeerbare emissiereductie optreedt. In de afgelopen 3 jaren hebben we gekozen voor het Gold Standard CO2 compensatie project ‘Cookstoves in Rwanda’.

Voor de middellange en lange termijn kiezen we voor compensatie via boom aanplant. We zijn hiervoor een partnerschap aangegaan met Land Life Company. Gedurende 3 jaren (2021-2024) worden circa 1.000.000 bomen op 920 hectare gedegradeerd land aangeplant in o.a. Australië en IJsland. Hiermee compenseren we onze resterende CO₂-uitstoot vanaf 2027 voor een duur van 40 jaar. Medio 2023 is 70% hiervan al aangeplant. Omdat het jonge aanplant betreft duurt het een aantal jaren voordat deze voldoende CO₂ kunnen opnemen en dit gecertificeerd kan worden.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Van elke onderneming waarmee Achmea zakendoet wordt verwacht dat deze bijdraagt aan de ambitie van Achmea om duurzaam te ondernemen. Zo streven we ernaar om in 2030 voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen voor de interne bedrijfsvoering in te kopen. Ook op het gebied van arbeids- en mensenrechten en ethiek kijken we kritisch naar onze partners/leveranciers.

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wil Achmea de duurzaamheidsprestaties van haar leveranciers inzichtelijk hebben en kunnen volgen. Hiervoor maakt Achmea onder andere gebruik van EcoVadis, dit is een platform om leveranciers te kunnen beoordelen en volgen op MVO-prestaties.

De duurzaamheidsambities van Achmea spelen ook een belangrijke rol in de inkooptrajecten en worden daarom meegenomen als selectiecriteria voor nieuwe leveranciers.

Daarnaast maakt Achmea gebruik van een Duurzaamheidsverklaring voor leveranciers als vast onderdeel van de inkoopovereenkomst. Verder worden product- en dienst specifieke afspraken tussen Achmea en de leverancier op het gebied van Duurzaamheid geborgd door opname daarvan in de overeenkomst.

Biodiversiteit bij Achmea