Governance

Achmea is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Zeist. Hoewel Achmea in de praktijk op dezelfde manier georganiseerd is en bestuurd wordt als veel beursgenoteerde organisaties, bepaalt haar coöperatieve oorsprong de manier waarop de corporate governance op het niveau van de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders geregeld is. Achmea houdt zich aan de volgende voor goed ondernemingsbestuur relevante codes: de Gedragscode Verzekeraars, de Code Banken en de meerderheid van de principes uit de Nederlandse corporate governance code.
 

Codes

Gedragscode Verzekeraars

In de Gedragscode Verzekeraars zijn enkele onderscheidende principes opgenomen over het zorgvuldig behandelen van klanten en permanente educatie van bestuurders en interne toezichthouders. Deze Gedragscode (actuele versie juni 2018) overkoepelt bestaande en nieuwe zelfregulering van de branche met algemene bepalingen, zoals kernwaarden en gedragsregels. Verzekeraars geven op basis van de Gedragscode vanuit hun eigen bedrijfsvisie nader invulling aan hun maatschappelijke rol. Achmea geeft daar invulling aan door middel van o.a. de identiteit en de strategiekaart en heeft dat verankerd in haar processen en de Achmea Gedragscode. Ten aanzien van de verankering van de principes over het zorgvuldig behandelen van klanten wordt verwezen naar het jaarrapport van Achmea. 

Code Banken 

Onderdeel van onze dienstverlening aan klanten zijn ook bancaire activiteiten, die wij aanbieden via Achmea Bank N.V. De Code Banken vormt samen met het Maatschappelijk Statuut en de aan de bankierseed verbonden gedragsregels het pakket Toekomstgericht Bankieren. Het doel van dit pakket is een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel in het vertrouwen in de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving. Achmea Bank N.V. leeft de Code Banken na. Over de naleving van de principes uit de Code Banken legt Achmea Bank N.V.  via de website www.achmeabank.nl en www.achmeabank.com  verantwoording af. Daarbij wordt met concrete voorbeelden aangegeven op welke wijze de naleving van de principes heeft plaatsgevonden. 

Nederlandse corporate governance code 

Sinds 1 januari 2004 zijn beursvennootschappen verplicht in hun jaarverslag mededeling te doen van de naleving van de Nederlandse Corporate governance code, volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Het doel van de Code is het met of in relatie tot wet- en regelgeving bewerkstelligen van een deugdelijk en transparant stelsel van checks and balances binnen Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en het daartoe reguleren van de verhoudingen tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Naleving van de Code draagt bij aan het vertrouwen in goed en verantwoord bestuur van vennootschappen en hun inbedding in de maatschappij. De Code is voor het eerst vastgesteld in 2003 en gewijzigd in 2008. Voortschrijdende ontwikkelingen, de tijdgeest en overlap met wetgeving zijn aanleiding geweest om de Code eind 2016 aan te passen. Achmea heeft wel beursgenoteerd schuldpapier maar is geen beursgenoteerde onderneming. Wij hebben de meerderheid van de principes van de corporate governance code vrijwillig overgenomen en verankerd in ons ondernemingsbestuur. Waar op ons van toepassing, leven wij de principes en best practice-bepalingen nagenoeg volledig na.  Via ons Jaarrapport legt Achmea B.V> verantwoording af over de naleving van de Corporate Governance Code. 

Achmea gedragscode 

Achmea wil voorop lopen met eigen gedragsregels, maar ook door te anticiperen op bestaande en nieuwe regelgeving. Zo heeft Achmea er voor gekozen al haar medewerkers de eed of de belofte voor de financiële sector te laten afleggen, omdat dit past bij de Achmea identiteit. Actieve sturing op integriteitbevordering, het voorkomen van integriteitschendingen en fraudebeheersing beperken de negatieve gevolgen voor het vertrouwen, het rendement en de schadelast. Daarom heeft Achmea een Achmea gedragscode opgesteld voor integer handelen volgens de Achmeawaarden en -normen. De Achmea gedragscode is hier te vinden.
 

Public Affairs beleid van Achmea

Achmea is als coöperatieve verzekeraar nauw betrokken bij de samenleving. We bieden onze meer dan tien miljoen klanten diverse producten en diensten en spelen zo een rol in hun leven rond mobiliteit, wonen, gezondheid, ondernemen en inkomen nu en straks. 

Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Goede wet- en regelgeving hoort daarbij. Het is een vanzelfsprekendheid dat Achmea zich volledig committeert aan de geldende wet- en regelgeving in welk land of rechtsgebied dan ook. Uiteraard werken we daarbij constructief samen met toeziende instanties. Dit document maakt onderdeel uit van ons beleid rond Public Affairs.

Zoals van een coöperatieve verzekeraar mag worden verwacht, zijn we ook wat betreft ons stakeholdermanagement - en meer specifiek onze Public Affairs of lobby activiteiten - zo transparant mogelijk. We acteren op basis van hoge ethische standaarden die voor ons als coöperatieve verzekeraar van groot belang zijn. Dit geldt voor het handelen van onszelf en onze medewerkers, maar we passen deze standaarden ook toe op het handelen van bijvoorbeeld ingehuurde- of externe adviseurs. 

Om de totstandkoming van goede wet- en regelgeving te ondersteunen, bieden we beleidsmakers graag inzicht op basis van onze kennis en praktijkervaring. Hiertoe onderhouden wij regelmatig contact met vertegenwoordigers van overheid en politiek, denktanks, patiëntenverenigingen en andere belangengroepen. Soms kan dat ook betekenen dat we invloed uitoefenen op de totstandkoming van wet- en regelgeving. De visie van Achmea brengen we daarbij onder de aandacht van onder meer Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Vereniging van Banken, politiek, ministeries en toezichthouders. Deze continue dialoog maakt onderdeel uit van onze activiteiten rond stakeholdermanagement en Public Affairs.

Onze stakeholdermanagement en Public Affairs  activiteiten zijn in lijn met de UN Global Compact Principles, OESO-richtlijnen en ILO. Deze richtlijnen vormen samen met het interne MVO-beleid de basis voor het Public Affairs Beleid. Achmea medewerkers die betrokken zijn bij stakeholdermanagement activiteiten worden in staat gesteld en aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de Nederlandse beroepsorganisatie voor Public Affairs (BVPA).

Achmea is actief aangesloten bij twee brancheorganisaties: het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast is Achmea ook betrokken bij de activiteiten van VNO-NCW. Internationaal is Achmea aangesloten bij brancheorganisaties in Brussel zoals, Insurance Europe, AMICE en Business Europe.