Onze klimaataanpak

Klimaatverandering is een belangrijk thema met grote maatschappelijke, economische en financiële uitdagingen. De gevolgen van klimaatverandering zien we overal ter wereld, van branden in Australië en Californië tot langdurige droogte, extreme neerslag en overstromingen in Limburg. Het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging is nodig om te voorkomen dat we te maken krijgen met onbeheersbare risico’s.

Commitment

Achmea heeft in 2015 de Paris Pledge for Action en in 2019 het Klimaatcommitment van de Financiële Sector ondertekend waarin we aangeven hoe we vanuit onze rol als belegger en financier invulling geven aan het Nederlandse Klimaatakkoord. In 2021 hebben wij ons aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) waarin we beloven dat we ook onze verzekeringsportefeuilles klimaatneutraal te maken, uiterlijk in 2050.

Voor komende generaties

De nationale en internationale klimaatdoelen vergen een enorme transitie. Samen met onze partners, andere marktpartijen, de overheid en onze klanten zetten we ons in om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Door nu zoveel mogelijk te versnellen, nemen we verantwoordelijkheid en schuiven we die niet door naar de toekomst. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook.

Transitiestrategie

In 2021 heeft Achmea haar transitiestrategie om klimaatneutraal te worden geformuleerd. Onze strategie is erop gericht om onze klanten en de samenleving weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering én de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te stimuleren. We onderscheiden 3 rollen waarmee wij impact kunnen maken op het thema klimaat. Allereerst vanuit onze eigen bedrijfsvoering en als werkgever via bijvoorbeeld onze gebouwen en bedrijfsmiddelen, mobiliteitsbeleid en inkoopbeleid. Ten tweede via de beleggingen en financieringen op onze balans. En ten derde via onze verzekeringen en diensten.

Klimaatcommitment van de Financiële Sector

Achmea heeft zich, samen met andere financiële instellingen, via het Klimaatcommitment van de Financiële Sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen uit het Nederlandse Klimaatakkoord.

In het Klimaatcommitment heeft de financiële sector een aantal afspraken gemaakt die bijdragen aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Met de ondertekening van het commitment heeft de financiële sector de volgende afspraken gemaakt:

  • De betrokken partijen nemen deel aan de financiering van de energietransitie en aanvaarden hiertoe een inspanningsverplichting binnen de kaders van wet- & regelgeving en de risico-rendementsdoelstellingen.
  • De partijen ondernemen actie om van hun relevante financieringen en beleggingen het CO₂-gehalte te meten. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover publiekelijk.
  • Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030. De partijen zullen toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan het Akkoord van Parijs.

Klimaatambities

Achmea is zich bewust van de belangrijke rol die financiële instellingen als verzekeraar, belegger en financier speelt in de overgang naar een CO₂-neutrale samenleving. We leggen de lat voor onszelf hoog en hebben ambitieuze doelstellingen gesteld.

  • Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030.
  • Een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2040 (aandelen en bedrijfsobligaties).
  • Een klimaatneutrale vastgoedportefeuille en hypotheekportefeuille in 2050.
  • Een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050 (overige relevante asset klassen).
  • Een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.

Lees in ons klimaat transitieplan hoe wij werken van de verwezenlijking van onze klimaatambities.

Met klimaatneutraal bedoelen wij dat bepaalde activiteiten het broeikasgaseffect niet versterken, dat wil zeggen dat de activiteiten niet bijdragen aan de hoeveelheid CO₂ en andere broeikasgassen in de atmosfeer. Dit kan worden bereikt door een sterke reductie van emissies van broeikasgassen en door het onttrekken van deze gassen uit de atmosfeer. Klimaatneutraal, netto-nul of CO₂ neutraal zijn termen die vaak als synoniem worden gebruikt.

Klimaattransitiepad

Infographic klimaat transitiepad