Raad van bestuur

De eindverantwoordelijkheid van ons duurzaamheidsbeleid ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt hierop toezicht.

De Raad van Bestuur heeft in 2021 het programma Achmea Samen Duurzaam opgezet dat invulling geeft aan de duurzaamheidsambitie van Achmea en bijbehorende plannen en activiteiten. Het programma heeft afzonderlijke werkstromen voor de verschillende activiteiten:

  1. Verzekeren en diensten,
  2. Beleggen en financieren en
  3. Interne bedrijfsvoering.

Daarnaast zijn er nog aparte werkstromen die zich bezighouden met de implementatie van duurzaamheidswetgeving, de buitenlandse onderdelen van Achmea en interne beweging. In de werkstromen zijn alle relevante bedrijfsonderdelen vertegenwoordigd. Elke werkstroom heeft lange termijn ambities vastgesteld en deze vertaald naar jaardoelen en activiteiten. De verantwoordelijkheid voor elke werkstroom ligt bij een lid van de Directieraad.

Programma Board

Het programma wordt aangestuurd door een Programma Board. Deze ziet toe op de uitvoering van de duurzaamheidsambitie en bewaking van de voortgang hierop. In de Programma Board, bestaande uit de werkstroomvoorzitters, directieleden van een aantal bedrijfsonderdelen en twee leden van de Raad van Bestuur, vindt besluitvorming plaats over het duurzaamheidsbeleid en -plannen. De Programma Board staat onder leiding van de Chief Risk Officer namens de Raad van Bestuur en rapporteert per kwartaal aan de Raad van Bestuur. Alle ‘impactvolle’ besluiten van de Programma Board worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Diverse overlegorganen adviseren en ondersteunen de uitvoering van de werkstromen.

Naast het programma heeft Achmea een afdeling Duurzaamheid. De afdeling is onderdeel van de divisie Strategie & Transformatie (S&T). De divisievoorzitter S&T rapporteert rechtstreeks aan de CEO van Achmea.