Verduurzaming van beleggingen

Achmea streeft naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille. Achmea wil meer investeren in de energietransitie en klimaatoplossingen via o.a. greenbonds en klimaatneutraal vastgoed. Om deze doelstelling te halen, zetten we de volgende stappen: 

 • Achmea wil de CO2 voetafdruk van de beleggingen in bedrijven in 2040 terugbrengen naar netto 0.
  In 2022 zullen we tussentijdse doelen formuleren op basis van wetenschappelijke standaarden.
 • Achmea wil haar betrokkenheid en impact vergroten door in dialoog te gaan met de meest CO2-intensieve bedrijven en fondsmanagers om hen te stimuleren hun CO2-uitstoot te verminderen. En we wenden onze invloed aan om duurzame veranderingen aan te brengen door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.
 • Achmea wil alleen beleggen in bedrijven die een transitiestrategie hebben in lijn met het Parijs Akkoord en hierover verantwoording afleggen. Als bedrijven geen transitiestrategie hebben dan gaan we in dialoog, zetten we ons stemrecht in, of gaan we over tot uitsluiting.
 

Bewust investeren

Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. In deze factsheet lees je hoe we maatschappelijk verantwoord en daarmee duurzaam beleggen.

 

Vijf stappen voor verantwoord beleggen

Bij het in praktijk brengen van Achmea’s MVB beleid passen wij een proces van 5 stappen toe. Bij iedere stap horen beloften. Om deze beloften waar te maken zetten wij diverse instrumenten in.
 1. Meten. Wij meten de maatschappelijke risico’s en impact van onze beleggingsportefeuille.
  Wij willen weten wat er zich op maatschappelijk gebied afspeelt in onze beleggingsportefeuille. Daarom is het startpunt van ons MVB proces het meten van de maatschappelijke risico’s en impact. Op het gebied van klimaatverandering vullen wij dit in door de CO2 voetafdruk van onze beleggingsportefeuille te meten. In bredere zin laten wij onze portefeuille screenen op de exposure naar (dreigende) schendingen van internationale standaarden zoals de UN Global Compact, OECD guidelines en UN Guiding Principles.
 2. Normen stellen. Wij sluiten onverantwoorde activiteiten uit van belegging en reduceren negatieve impact. 
  Wij stellen met minimum maatschappelijke normen vast waar onze beleggingen aan moeten voldoen. Sommige economische activiteiten passen per definitie niet bij Achmea, zoals Tabak en Controversiële wapens. Ook beleggen we per definitie niet in landen en bedrijven die structureel internationale standaarden schenden. Andere economische activiteiten met een negatieve impact zijn (nog) benodigd voor ons dagelijks leven. Denk aan het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie. Wij sluiten de grootste kolenvervuilers uit en reduceren de negatieve klimaatimpact van onze beleggingsportefeuille door een CO2 reductie. Zie Uitsluitingsbeleid.
 3. Beïnvloeden. Wij zijn een betrokken belegger en oefenen onze invloed uit om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. 
  Als groter belegger kunnen we veel invloed uitoefenen op het beleid van de bedrijven waar wij in beleggen. Het liefst zoeken wij samen met de bedrijven in onze portefeuille naar een oplossing voor maatschappelijke misstanden. Dit doen wij door in gesprek te gaan (engagement) met bedrijven waar wij maatschappelijke uitdagingen constateren. Daarnaast bezoeken wij aandeelhoudersvergaderingen en stemmen daar volgens onze richtlijnen. Zie Engagement en Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.
 4. Impact maken. We beleggen met positief maatschappelijke impact. 
  Waar de vorige stappen vooral gericht waren op het vermijden of reduceren van negatieve impact, draaien we het in deze stap om. Een deel van onze beleggingen heeft als expliciet doel om, naast een verantwoord beleggingsresultaat, een positieve impact te maken op de omgeving.. Wij zoeken gericht naar echte impact. In onze visie is impact maken pas echt, als dit intentioneel en meetbaar is. Met ESG integratie houden we in de selectie van individuele beleggingsinstrumenten rekening met maatschappelijke uitdagingen. Zie Impactbeleggingen en Integratie ESG-criteria.
 5. Rapporteren.We zijn transparant en vertellen waar we voor staan en wat we doen. 
  Hier, op onze website, vertellen wij uitgebreid wat wij doen. Wij leggen ons beleid uit en er zijn diverse rapportages op te vinden. Daarnaast is Achmea regelmatig in gesprek met stakeholders, zoals maatschappelijke instellingen, de overheid en onze klanten en maken we bijvoorbeeld deel uit van het Convenant internationaal verantwoord beleggen in de verzekeringssector. Wij laten ons MVB beleid beoordelen door de UN PRI, Eerlijke Verzekeringswijzer en de VBDO.
   
  Achmea verankert zijn MVB-beleid in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, specifiek SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn), SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en SDG 13 (Klimaatactie). Ons beleid richt zich, op basis van deze SDG’s, op vijf kernthema’s:
  ▪ Mensenrechten
  ▪ Arbeidsnormen
  ▪ Natuur & Milieu
  ▪ Gezondheid
  ▪ Klimaat
   
  Voor verdere achtergrond en toelichting op ons verantwoord beleggingsbeleid en voor de accenten die wij hierin hebben aangebracht, zie Achmea’s verantwoord beleggingsbeleid.Rapportage MVB

Achmea is een grote verzekeraar en daarmee tevens een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Achmea stelt zich ten doel om deze beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Achmea gebruikt hierbij meerdere verantwoord beleggen instrumenten. In deze rapportage leest u de laatste stand van zaken met betrekking tot de wijze waarop deze instrumenten in de praktijk zijn toegepast. Op de pagina 'Documentatie MVB' vindt u de rapportages.

 

Beleggingsentiteiten

Binnen Achmea voeren meerdere bedrijfsonderdelen beleggingsactiviteiten uit, voor Achmea en voor haar klanten. BSM/Investment Management overziet de beleggingen voor rekening en risico van Achmea, de overige entiteiten doen dit voor onze klanten. Meer weten over deze entiteiten?

Richtlijnen verantwoord beleggen

Voor ons verantwoord beleggingsbeleid volgen we (internationale) richtlijnen.

Lees meer >
 

Verantwoord beleggen in cijfers

In bijgaand overzicht geven wij inzicht in de top-25 van onze obligaties en aandelen voor eigen risico. Hiermee zijn wij transparant over onze grootste beleggingen, die samen ongeveer 30% deel uitmaken van onze totale beleggingsportefeuille voor eigen risico.


Met deze lijst geven wij inzicht in de beleggingen voor Eigen Rekening (excl. Cash en Derivaten) van Achmea. Hiermee willen wij volledig transparant zijn over de sectoren waarin Achmea belegt. We hanteren een indeling conform de zogenaamde NACE codering (Nomenclature générale des Activités économiques). Dit is een classificatie die door de Europese Unie en haar lidstaten gebruikt wordt om economische activiteiten in te delen naar secties, afdelingen, groepen en klassen. Achmea rapporteert tot op het meest gedetailleerde niveau 4, de klassen.