Achmea belegt niet in:

 • ondernemingen die zich rechtstreeks of via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden, richten op ontwikkeling, testen, productie, verkoop, handel en onderhoud van kernwapens en van wapens die door de Nederlandse overheid als controversieel worden gezien. Gedacht moet worden aan clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens.
 • ondernemingen die rechtstreeks of via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden, tabak produceren
 • ondernemingen die meer dan 5 procent van hun omzet halen uit:
  - de winning van kolen, de winning van olie uit teerzanden, arctische olie en -gas en schalieolie en -gas
  - het gebruik van kolen, olie uit teerzanden , arctische olie en -gas en schalieolie en -gas, voor de productie van elektriciteit
 • ondernemingen die structureel en in sterke mate de principes van het Global Compact (principes op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie) schenden. Achmea laat jaarlijks haar beleggingsportefeuille door onafhankelijke partijen beoordelen, waarbij wordt gekeken of de beleggingen voldoen aan de principes van het Global Compact van de VN.
 • staatsobligaties van landen die vallen onder het sanctiebeleid van de Nederlandse overheid (sanctiewet 1977). Met ingang van 1 januari 2020 breidt Achmea het landenbeleid uit. Landen worden voortaan ook beoordeeld op criteria van mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie. Landen die slecht scoren op deze criteria worden uitgesloten van belegging.
 • staatsbedrijven die gelieerd zijn aan landen die uitgesloten zijn van belegging. Een onderneming wordt als staatsbedrijf aangemerkt indien de staat meer dan 50% van de aandelen bezit.    
   
  De actuele uitsluitingslijst, die tweemaal per jaar wordt bijgewerkt, is hier te downloaden. De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande uitsluitingslijst vindt u hier.
  Bedrijven op de uitsluitingslijst en niet-beursgenoteerde bedrijven die qua aard van de activiteiten zouden vallen onder de uitsluitingslijst, komen niet in aanmerking voor huur van panden waarin Achmea via zijn vastgoedportefeuille belegt.

Noot

Het Achmea uitsluitingsbeleid kan in enkele gespecialiseerde fondsen, beheerd door externe vermogensbeheerders waarin ook andere beleggers participeren, niet één op één worden toegepast. Dit betreft minder dan 2% van het voor eigen rekening en risico belegd vermogen van Achmea. Waar mogelijk wordt gezocht naar alternatieven dan wel wordt in overleg getreden met beheerders om zoveel mogelijk van de wensen van Achmea gerealiseerd te krijgen. Uiteraard is bij het resterende en overgrote deel van het belegd vermogen van Achmea het uitsluitingsbeleid onverkort van kracht.

Pen op papier