Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Rechtsbijstand

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor het (adequaat) verlenen van juridische hulp
  • Ook voor het onderzoeken van fraude
  • Ook voor het onderzoeken van de klanttevredenheid
  • Ook voor het beren van relaties die hieruit voortkomen

 • Om ons aan de wet te houden

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Verzekeringsnemers

Van verzekeringnemers verwerken wij persoonsgegevens. Het aantal gegevens kan per melding verschillen. Deze gegevens kunnen wij ontvangen van de verzekeraar:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook roepnaam, geboortenaam en voorletters

 • De geboortedatum

 • Het geslacht

 • Kenteken

 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen.
  • Bijvoorbeeld het relatie-, klant- of polisnummer


Deze gegevens kunnen wij vragen bij het eerste contact:

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Een claim- of schadenummer

 • Het (IBAN)rekeningnummer


Deze gegevens vragen we alleen als het nodig is voor het verlenen van juridische hulp:

 • De overlijdensdatum

 • De nationaliteit

 • De burgerlijke staat

 • Bijzondere gegevens
  • Ras, seksuele of politieke voorkeur, godsdienst of levensovertuiging
  • Ook of u handelings(on)bekwaam of – onbevoegd bent
  • Ook of u onder curatele of bewind staat

 • De samenstelling van het gezin
  • De partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)
  • De samenlevingsvorm en –voorwaarden
   • Ook de datum dat de samenlevingsvorm werd beëindigd

 • Gegevens op een computer, op internet of op social media
  • Bijvoorbeeld een alias, gebruikersnaam of accountnaam
  • Of een wachtwoord
  • Of een IP-adres van een computer

 • Gegevens van een identiteitsbewijs
  • Bijvoorbeeld het nummer van een identiteitsbewijs of een kopie van een identiteitsbewijs
  • Pasfoto, als die onverplicht aan ons wordt verstrekt
  • Burgerservicenummer

 • Gegevens over de overeenkomst
  • Ook de looptijd
  • Ook de verlengingsdatum of de einddatum
  • Ook clausules
  • Ook beperkingen of uitsluitingen

 • Loyaliteitsprogramma

 • Gegevens over het verzoek om juridische hulp
  • De oorzaak van het verzoek
  • De reden waarom wij uw verzoek niet kunnen behandelen
  • Gegevens over de financiële claim, transactie of declaratie
  • Een rapport van een expert
  • Een aantekening in het juridische dossier
  • Creditkaartnummer of bankpasnummer
  • Een incassomachtiging
  • Betalingsindicator
          
 • Gegevens over een klacht

   

 • Reden afwijzing

 • Reden aanlevering derde partij

 • Gegevens over het beroep
  • In loondienst of als zelfstandige
  • De werkgever waar u voor werkt of het bedrijf dat u heeft
  • Het soort dienstverband (fulltime of parttime)
  • Datum in en/of uit dienst
  • Pensioendatum
  • Inkomensgegevens of gegevens over uw vermogen
  • BTW nummer zelfstandige
          
 • Gegevens over ziekte of arbeidsongeschiktheid

  • Percentage invaliditeit

   

 • Medische gegevens
  • Gegevens op basis waarvan een diagnose kan worden gesteld        
  • Gegevens over ziektes en/of aandoeningen     
  • Gegevens over beperkingen en mogelijkheden
  • Administratieve gegevens en procesgegevens                
      
 • Strafrechtelijke gegevens
  • Veroordelingen, vermoedens of gegronde verdenkingen en veiligheidsmaatregelen

 • Of er een lidmaatschap is van een vereniging    
  • Bijvoorbeeld van een vakbond

   

 • Collectiviteit

Tegenpartij

Deze gegevens vragen wij alleen als dat nodig is voor het verlenen van juridische hulp:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook roepnaam, geboortenaam en voorletters

 • De geboortedatum of overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • Nationaliteit

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Getuigen

Deze gegevens vragen wij alleen als dat nodig is voor het verlenen van juridische hulp:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook roepnaam, geboortenaam en voorletters

 • De geboortedatum of overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • Nationaliteit

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • De verzekeraar van de tegenpartij

 • Advocaten of belangenbehartiger

 • Medisch specialisten en medisch adviseurs

 • Reparateurs

 • Gerechtelijke instanties
  • Ook klachteninstituten

 • Behandelaren van Stichting Achmea Rechtsbijstand
  • Ook klachtbeheerders, deurwaarders of cliëntbeheerders

 • De Achmea Groep
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep
  • Afdelingen binnen de Achmea Groep
   • Bijvoorbeeld de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Call Center (klantcontact), Marketing/Commercie, Financiële administratie, Business Controll, Internal Audit, Procurement en Contractbeheerders
  • Alleen als dat van belang is voor het verlenen van juridische hulp

 • Partijen die gegevens gebruiken voor onderzoek en statistiek
  • Bijvoorbeeld voor klanttevredenheidsonderzoek

 • Expertisebureaus of experts

 • Taxatiebureaus of taxateurs

 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

 • Andere partijen
  • Alleen als dat nodig is voor het verlenen van juridische hulp
  • Alleen voor het verlenen van juridische hulp

 • Tussenpersonen
  • Alleen met machtiging van de betrokkene

 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Wij zorgen er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EU voldoet aan de wet of we wijzen u erop als we geen invloed hebben.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  •  We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.
   • Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.
  • Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie.

 • Soms bevindt een betrokkene zich buiten de EU en moeten wij voor het verlenen van (juridische) hulp gegevens delen. In de wet staat dat wij dit mogen, namelijk in artikel 49 lid 1 sub b en c van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie
  • Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp
   • U heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt.
  • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt
   • Altijd met uw toestemming. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert.
   • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking
   • U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

RDW: Inzage of een voertuig verzekerd is.

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.