Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Personeel

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor een verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen van Achmea B.V.
  • Ook andere onderdelen van de Achmea Groep
  • We verwerken personeelsgegevens, inclusief de gegevens van sollicitanten, stagiaires, gedetacheerden, tijdelijke inleenkrachten en ex-werknemers

 • Voor managementinformatie

 • Voor product-, dienst en beleidsontwikkeling

 • Voor facilitaire processen en IT processen
  • Ook beveiligen, monitoren en controleren
  • Waaronder het kunnen organiseren van gebouwbezetting/medewerkers per vierkante meter
  • Het inzichtelijk maken van het locatiebezoek (kantoren Achmea) en het doen van voorspellingen over te verwachten locatiebezoeken en strategisch gebouwbeheer (analyse doeleinden).

 • Het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van assessments om de competenties vast te kunnen stellen van sollicitanten bij indiensttreding (selectie) en om de competenties vast te kunnen stellen van medewerkers in verband met doorgroeimogelijkheden (ontwikkeling).

 • Voor het bepalen van de HR strategie, het beleid en de behandeling van personeelszaken
  • Ook aanstellingen en bevorderingen en beoordelingen

 • Voor bedrijfsmaatschappelijk werk en re-integratie
  • Ook arbodienstverlening en verzuimbegeleiding
  • Bijvoorbeeld het inrichten, aansturen begeleiden, evalueren en beoordelen van de werkzaamheden van betrokkene
  • Bijvoorbeeld voor spreekuren en interventies

 • Voor het betalen van salaris, vergoedingen en beloningen in natura
  • Ook voor aanspraken op uitkeringen in verband met het einde van het dienstverband
  • Ook voor belastingen en premies

 • Voor interne controle, (accountants)controle en bedrijfsbeveiliging om security tekortkomingen in de beveiliging van Achmea te signaleren

 • Voor het behandelen van geschillen

 • Voor het innen van vorderingen
  • Ook als we het innen van een vordering overdragen aan een derde

 • Voor het maken en bijhouden van interne elektronische adresgidsen

 • Voor interne communicatie van Achmea, haar bedrijfsonderdelen en locaties. 
  • Bijvoorbeeld om personeelsleden te informeren over nieuwe producten en diensten van dochtervennootschappen van Achmea B.V. of andere onderdelen
  • Of om personeelsleden te informeren over activiteiten van een onderdeel van de Achmea netwerken
  • Voor activiteiten van de personeelsvereniging
  • Voor verkiezingen van leden van de (C)OR
   • Of diverse organen van Stichting Pensioenfonds Achmea
  • Ook van commerciële partners

 • Om ons aan de wet te houden

 • Om de doelstellingen van Achmea B.V. op een verantwoorde manier uit te oefenen
  • Ook voor de dochtervennootschappen van Achmea B.V.
  • Ook voor andere onderdelen van de Achmea Groep
   • Achmea B.V. is onderdeel van de Achmea Groep
  • Ook voor samenwerkingsverbanden

 • Voor intern onderzoek
  • Dit zijn integriteitsonderzoeken om integriteits- en frauderisico’s te beheersen zoals pre-employment- en in-employment screening (PES/IES)
  • Ook om aan integriteit gerelateerde incidenten af te handelen

 • Om te voldoen aan de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten
  • Om het beleid op te stellen, aan te passen, te implementeren en uit te voeren
  • Ook het volgen van de loopbaan van medewerkers in het kader van het beleid
   • Interne medewerkers, interim medewerkers, uitzendkrachten, facilitair uitbestede medewerkers en sollicitanten
  • Ook om aan onze klanten te rapporteren over arbeidsparticipatie (van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)

Ben je werkzaam voor Achmea? Kijk dan (ook) in onze gedragscode en interne regelingen. Daar vind je meer informatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Personeelsleden

Van personeelsleden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:.

 • Naam, adres en woonplaats
  • En soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie en identificatie
  • En soortgelijke gegevens van ouders of verzorgers van minderjarig personeel

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest

 • De samenstelling van het gezin
  • De naam van de partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • De geboorteplaats

 • Het geslacht

 • De burgerlijke staat

 • De nationaliteit

 • Een kopie van het identiteitsbewijs

 • Het personeelsnummer

 • Een adres voor contact bij een calamiteit

 • Interessegebieden
  • Ook gegevens die niet in relatie staan tot de functie
   • Bijvoorbeeld vaardigheid, deskundigheid, voorkeur en interesse

 • Salarisgegevens
  • Ook vergoedingen
  • Ook (afdracht)belastingen en premies
  • Ook pensioenpremie(s)
  • Ook loonbeslagen
  • Ook financiële gegevens

 • Het (IBAN)rekeningnummer

 • Het burgerservicenummer
  • Dat mogen wij op grond van de wet.

 • Aan- of afwezigheid door ziekte, verlof of arbeidsduurverkorting

 • Gezondheidsgegevens over verzuim en re-intregratie en het verloop daarvan

 • Gezondheidsgegevens over arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden

 • Gegevens over lidmaatschappen
  • Bijvoorbeeld een personeelsvereniging of vakvereniging

 • Referenties, diploma’s, opleiding

 • Functiegegevens en dienstverband
  • Ook de beoordeling, het functioneren, evaluatie en opleiding
  • Ook gegevens van derden over de arbeidsovereenkomst
  • Ook gegevens over de geschiktheid voor de functie

 • Ras en etniciteit

 • Strafrechtelijke gegevens
  • Maar niet de inhoud van de veroordeling

 • Kentekengegevens
  • Als de medewerker een leaseauto heeft
  • Of als er ongeregeldheden zijn met een voertuig op een parkeerplaats van Achmea

 • Declaratiegegevens

 • Beschikbaar gestelde (kantoor-)middelen, faciliteiten en het gebruik daarvan
  • Ook de toegangspas, een sleutelnummer, toegangsrechten, IT middelen en het gebruik daarvan

 • Gegevens voor en over loopbaanbegeleiding
 • Antwoorden gegeven op online vragenlijsten
  • Assessments uitgevoerd om competenties te bepalen bij selectie van sollicitanten en ontwikkeling van medewerkers

 • Uitkomsten van medewerker enquêtes (MBO)
 • IP-adres en andere connectiegegevens

 

Aanvullende gegevens die wij (kunnen) verwerken bij intern onderzoek:

 • De inhoud van (bedrijfsgerelateerde) e-mail en andere correspondentie
  • Ook: agenda-afspraken en andere Outlook-items

 • De inhoud van (bedrijfsgerelateerde) dossiers
  • Ook: personeelsdossiers
  • Ook: andere documenten, databases en spreadsheets

 • Gegevens tijdens het onderzoek
  • Bijvoorbeeld: Gespreksverslagen van interviews
  • Of persoonsgegevens die zijn afgegeven tijdens het onderzoek
  • Of het resultaat van het onderzoek
  • En maatregelen die na het incident genomen zijn
   • Bijvoorbeeld gegevens die zijn opgenomen in het Externe Verwijzingsregister

 • Gegevens van social media

 • (gezins)inkomen en financiële situatie
  • Ook: kredietverleden (o.a. BKR gegevens)

 • Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag
  • Als een verbod is opgelegd na dit gedrag

 • Gegevens over handelingen van betrokkene , zoals verbetering aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens

 • Gegevens die betrekking hebben op het incident
  • Ook als die op een gegevensdrager staan, zoals foto-, video- of geluidsdragers

 

Aanvullende gegevens die wij (kunnen) verwerken voor de uitvoering van de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten:

 • De verdiencapaciteit van betrokkene in verband met de Participatiewet

 • De WSW indicatie

 • Het arbeidsvermogen van betrokkene in verband met de Wajong

 • WiW baan

 • ID baan

 • Medische beperkingen van betrokkene

 • De duur van een uitkering

 • De einddatum van een indicatie

 • Gegevens over het aantal telefoongesprekken, aanraakmomenten en afhandeltijden van telefoongesprekken en workitems

 • Gegevens over schadesturing en het gebruik van de vraagbaak en VCS

 • Uitkomsten van kwaliteits- en klanttevredenheidsmetingenEx-personeelsleden

Van ex-personeelsleden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:.

 • Naam, adres en woonplaats
  • En soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie en identificatie

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest

 • De samenstelling van het gezin
  • De naam van de partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • De burgerlijke staat

 • De nationaliteit

 • Een kopie van het identiteitsbewijs

 • Een adres voor contact bij een calamiteit

 • Salarisgegevens
  • Ook (afdracht)belastingen en premies
  • Ook pensioenpremie(s)
  • Ook financiële gegevens

 • Het (IBAN)rekeningnummer

 • Het burgerservicenummer
  • Dat mogen wij op grond van de wet.

 • Aan- of afwezigheid door ziekte, verlof of arbeidsduurverkorting

 • Gezondheidsgegevens over verzuim en re-intregratie en het verloop daarvan

 • Gezondheidsgegevens over arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden

 • Gegevens over lidmaatschappen
  • Bijvoorbeeld een personeelsvereniging of vakvereniging

 • Diploma’s, opleiding

 • Functiegegevens en dienstverband
  • Ook de beoordeling, het functioneren, evaluatie en opleiding
  • Ook gegevens van derden over de arbeidsovereenkomst
  • Ook gegevens over de geschiktheid voor de functie
      
 • Ras en etniciteit

 • Strafrechtelijke gegevens
  • Maar niet de inhoud van de veroordeling

 • Declaratiegegevens

 • Gegevens voor en over loopbaanbegeleiding

 

Aanvullende gegevens die wij (kunnen) verwerken bij intern onderzoek:

 • De inhoud van (bedrijfsgerelateerde) e-mail en andere correspondentie
  • Ook: agenda-afspraken en andere Outlook-items

 • De inhoud van (bedrijfsgerelateerde) dossiers
  • Ook: personeelsdossiers
  • Ook: andere documenten, databases en spreadsheets

 • Gegevens tijdens het onderzoek
  • Bijvoorbeeld: Gespreksverslagen van interviews
  • Of persoonsgegevens die zijn afgegeven tijdens het onderzoek
  • Of het resultaat van het onderzoek
  • En maatregelen die na het incident genomen zijn
   • Bijvoorbeeld gegevens die zijn opgenomen in het Externe Verwijzingsregister

 • Gegevens van social media

 • (gezins)inkomen en financiële situatie
  • Ook: kredietverleden (o.a. BKR gegevens)

 • Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag
  • Als een verbod is opgelegd na dit gedrag

 • Gegevens over handelingen van betrokkene , zoals verbetering aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens

 • Gegevens die betrekking hebben op het incident
  • Ook als die op een gegevensdrager staan, zoals foto-, video- of geluidsdragers

 • Gegevens over het aantal telefoongesprekken, aanraakmomenten en afhandeltijden van telefoongesprekken en workitems

 • Gegevens over schadesturing en het gebruik van de vraagbaak en VCS

 • Uitkomsten van kwaliteits- en klanttevredenheidsmetingen

 

Gedetacheerden, tijdelijke krachten en stagaires

Van gedetacheerden, tijdelijke krachten en stagiaires verwerken wij de volgende persoonsgegevens:.

 • Naam, adres en woonplaats
  • En soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie en identificatie
  • En soortgelijke gegevens van ouders of verzorgers van minderjarig personeel

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest

 • Het geslacht

 • Een kopie van het identiteitsbewijs

 • Salarisgegevens
  • Ook financiële gegevens

 • Personeelsnummer
 • Het (IBAN)rekeningnummer

 • Het burgerservicenummer
  • Dat mogen wij op grond van de wet.

 • Aan- of afwezigheid door ziekte, verlof of arbeidsduurverkorting

 • Gezondheidsgegevens over verzuim en re-intregratie en het verloop daarvan

 • Gezondheidsgegevens over arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden

 • Functiegegevens en dienstverband
  • Ook de beoordeling, het functioneren, evaluatie en opleiding
  • Ook gegevens van derden over de arbeidsovereenkomst
  • Ook gegevens over de geschiktheid voor de functie

 • Mailcode

 • Ras en etniciteit

 • Strafrechtelijke gegevens
  • Maar niet de inhoud van de veroordeling

 • Declaratiegegevens

 • Beschikbaar gestelde (kantoor-)middelen, faciliteiten en het gebruik daarvan
  • Ook de toegangspas, een sleutelnummer, toegangsrechten, IT middelen en het gebruik daarvan

 • Gegevens voor en over loopbaanbegeleiding

 • Uitkomsten van medewerker enquêtes (MBO)
 • IP-adres en andere connectiegegevens

 

Aanvullende gegevens die wij (kunnen) verwerken bij intern onderzoek:

 • De inhoud van (bedrijfsgerelateerde) e-mail en andere correspondentie
  • Ook: agenda-afspraken en andere Outlook-items

 • De inhoud van (bedrijfsgerelateerde) dossiers
  • Ook: personeelsdossiers
  • Ook: andere documenten, databases en spreadsheets

 • Gegevens tijdens het onderzoek
  • Bijvoorbeeld: Gespreksverslagen van interviews
  • Of persoonsgegevens die zijn afgegeven tijdens het onderzoek
  • Of het resultaat van het onderzoek
  • En maatregelen die na het incident genomen zijn
   • Bijvoorbeeld gegevens die zijn opgenomen in het Externe Verwijzingsregister

 • Gegevens van social media

 • (gezins)inkomen en financiële situatie
  • Ook: kredietverleden (o.a. BKR gegevens)

 • Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag
  • Als een verbod is opgelegd na dit gedrag

 • Gegevens over handelingen van betrokkene , zoals verbetering aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens

 • Gegevens die betrekking hebben op het incident
  • Ook als die op een gegevensdrager staan, zoals foto-, video- of geluidsdragers

 • Gegevens over het aantal telefoongesprekken, aanraakmomenten en afhandeltijden van telefoongesprekken en workitems

 • Gegevens over schadesturing en het gebruik van de vraagbaak en VCS

 • Uitkomsten van kwaliteits- en klanttevredenheidsmetingen

 

Sollicitanten

Van sollicitanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:.

 • Naam, adres en woonplaats
  • En soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie en identificatie
  • En soortgelijke gegevens van ouders of verzorgers van minderjarig personeel

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest

 • Het geslacht

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)

 • De geboorteplaats

 • De nationaliteit

 • Interessegebieden
  • Ook gegevens die niet in relatie staan tot de functie
   • Bijvoorbeeld vaardigheid, deskundigheid, voorkeur en interesse
  • Alleen als dit in het CV is opgenomen

 • Het (IBAN)rekeningnummer

 • Het burgerservicenummer
  • Dat mogen wij op grond van de wet

 • Referenties, opleiding, diploma's

 • Strafrechtelijke gegevens
  • Achmea kan niet de inhoudelijke strafrechtelijke gegevens inzien (inhoud van veroordeling, bijvoorbeeld in geval van een VOG)
 • Mailcode

 • Gegevens van social media

 • Strafrechtelijke gegevens
  • Maar niet de inhoud van de veroordeling

 • Declaratiegegevens

 • Gegevens van derden over de arbeidsovereenkomst
 • Antwoorden gegeven op online vragenlijsten
  • Assessments uitgevoerd om competenties te bepalen bij selectie van sollicitanten en ontwikkeling van medewerkers

 • Gegevens over de geschiktheid voor de functie
 • IP-adres en andere connectiegegevens

Andere personen in het kader van een intern onderzoek (PGO personeel)

Van andere personen verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Maar alleen in het kader van een intern onderzoek (PGO personeel). En als betrokkene(n) of andere personen daarmee hebben gecommuniceerd.

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Mailcode

 • Beroep, bedrijf opleiding

 • (Gezins)inkomen
  • Ook: de financiële situatie
  • Of BKR-gegevens

 • De inhoud van (bedrijfsgerelateerde) e-mail en andere correspondentie
  • Ook: agenda-afspraken en andere Outlook-items

 • De inhoud van (bedrijfsgerelateerde) dossiers
  • Ook: personeelsdossiers
  • Ook: andere documenten, databases en spreadsheets

 • Gegevens tijdens het onderzoek
  • Bijvoorbeeld: Gespreksverslagen van interviews
  • Of persoonsgegevens die zijn afgegeven tijdens het onderzoek

 

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • De Achmea Groep
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep
  • Afdelingen binnen de Achmea Groep
   • Bijvoorbeeld de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Call Center (klantcontact), Marketing/Commercie, Financiële administratie, Business Controll, Internal Audit, Procurement, Management Development en Contractbeheerders

 • Leidinggevenden

 • De personeelsvereniging

 • Externe organisaties voor de voormalige, huidige of toekomstige functie van betrokkene
  • Bijvoorbeeld: de arbodienst, uitvoeringsinstanties, de Belastingdienst, het pensioenfonds, verzekeraar(s), en excassobureaus
   • Ook personen betrokken bij keuring of assessment, uitzendbureaus, opleidingsinstellingen
   • Ook locatiebanken (in verband met de insiderregeling)
   • Ook leveranciers aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed

 • Verzekeringsafdeling van de Achmea Groep
  • Of van dochtervennootschappen of andere onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.

 • Commerciële partners
 • Leveranciers die assessments opstellen en uitvoeren in opdracht van Achmea

 

Bij een intern onderzoek (kunnen) de ontvangers van gegevens zijn:

 • Uitdrukkelijk aangewezen medewerkers van Achmea B.V.
  • Van de afdelingen Team Integrity Risk & Compliance, Internal Audit, Juridische Zaken en de Raad van Bestuur.

 • Politie en Justitie
  • Ook: andere opsporingsinstanties

 • De rechterlijke macht

 • Toezichthouders en andere autoriteiten

 • Personen betrokken bij een juridische procedure
  • Bijvoorbeeld externe adviseurs

 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Ontvangers in derde-landen zijn:

 • Athlon

 • Pluralsight

 • Microsoft

 

Wij zorgen er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EU voldoet aan de wet of we wijzen u erop als we geen invloed hebben.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  • We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.
   • Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.
  • Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie.

 • Soms bevindt een betrokkene zich buiten de EU en moeten wij voor het verlenen van (juridische) hulp gegevens delen. In de wet staat dat wij dit mogen, namelijk in artikel 49 lid 1 sub b en c van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie
  • Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp
   • U heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt.
  • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt
   • Altijd met uw toestemming. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert.
   • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking
   • U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.

 

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

 • Recruiters
  • Dat doen wij voor inhuur en detachering van personeel.
  • Bijvoorbeeld werving- en selectiepartijen.

 • LinkedIn en andere social media
  • Dat doen wij bij sollicitaties, voor toetsing bij het 2e echelon en bij een intern onderzoek

 • Het UWV

Voor toetsing voor en tijdens het dienstverband:

 • Verificatie Informatie Systeem (VIS).
 • Externe Verwijzing Applicatie (EVA).
 • Fraude en Informatiesysteem Holland (FISH).
 • Stichting Fraude Hypotheken (SFH).
 • De Nederlandse en Europese sanctielijst.
 • Het Faillissementsregister/Insolventieregister, in het geval van een Wft functie.
 • Tuchtrecht register, uit hoofde van de bankierseed.

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.