Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Bancaire dienstverlening

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • In contact te treden en te onderhouden en vragen te kunnen beantwoorden.

 • Administreren van contactmomenten.

 • Producten of diensten aan te bieden.

 • Om producten en diensten te ontwikkelen.
  • Ook voor statistische analyse en wetenschappelijk onderzoek
  • Ook voor managementinformatie.
  • Ook voor het bepalen van de algemene strategie en het beleid.

 • Producten of diensten af te sluiten.

 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren.
  • Bijvoorbeeld voor het maken van offertes.
  • Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten.

 • Voor het beheren van de relatie met klanten en gegevens van klanten.

 • Behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.

 • Producten en diensten beter op de behoeften van de klant af te stemmen.

 • Om producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Ook voor statistische analyse en wetenschappelijk onderzoek.
  • Ook voor managementinformatie.
  • Ook voor het bepalen van de algemene strategie en het beleid.

 • Voor marketingdoeleinden. 
  • Bijvoorbeeld klanten op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.

 • Bezoek aan de website of app bij te houden.

 • Voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten (customer due dilligence).
  • Ook om klanten te beschermen tegen overkreditering.

 • Voor het doen van persoonlijk onderzoek naar (potentiële) klanten.
  • Bijvoorbeeld met gegevens die te vinden zijn op het internet.

 • Om te zorgen dat Achmea Bank de financiële sector veilig en integer blijft.
  • Door te voorkomen dat we zaken doen met criminelen, voorkomen witwassen en tegengaan van de financiering van terrorisme (controle nationale/internationale sanctielijsten). Waaronder ook transactiemonitoring begrepen en fraudetectie/bestrijding.
  • Door te zorgen dat strafbaar gedrag wordt opgespoord, bestreden en voorkomen.
  • Door een melding te plaatsen in een gebeurtenissenadministratie en/of intern of extern (interbancair) waarschuwingssysteem bij wanbetaling of fraude.

 • Het in kaart brengen van klimaatrisico’s en duurzaamheid van onderpanden. 
  • Het gebruik van energielabels van gefinancierde onderpanden en het opstellen van duurzaamheidsrapportages. 
  • Het opvragen van klimaatrisico’s van gefinancierde onderpanden en het opstellen klimaatrapportages. 

 • Gebruik te kunnen laten maken van de persoonlijke online omgeving.

 • Om betalingstransacties en opdrachten te kunnen verwerken.

 • Voor betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten (PSD2).

 • Voor het verwerken van financiële transacties.
  • Bijvoorbeeld securitisaties, Covered Bondprogramma en Soft Bullet Covered Bondprogramma.

 • Voor uitvoering van financiële en balanstransacties.

 • Voor interne beheervoering en om onze risico’s in te kunnen schatten en bij te kunnen sturen.
  • Uit het oogpunt van kredietrisicomanagement.
  • De verwerking in het Control Framework.

 • Om relaties te kunnen onderhouden met zakelijke partijen. 
  • Bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, taxateurs, makelaars, notarissen, handelsinformatiebureaus.

 • Voor het opstellen van rapportages.
  • Ook aan binnenlandse en buitenlandse toezichthouders.

 • Om klachten of geschillen te behandelen.
  • Bijvoorbeeld juridische procedures.
  • Ook met bijvoorbeeld advocaten.

 • Voor het uitvoeren van preventief en bijzonder beheer.
  • Het (vroegtijdig) signaleren en beperken van betalingsachterstanden en het vergroten van de financiële weerbaarheid.

 • Om onze medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen.

 • Voor het managen, beheren, ontwikkelen en testen van IT systemen.

 • Logging in en van IT systemen.

 • Voor de afwikkeling van een bankproduct bij overlijden van de klant.

 • Voldoen aan verplichtingen vanuit de overheid.

 • Voor het uitvoeren van audits en onderzoeken.

 • Voor het uitvoeren van wetenschappelijk, statistisch en marktonderzoek.

 • Uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management.

 • Voor het verbeteren van het kredietrisico management van de bank en de optimalisatie van kapitaal (Advanced Internal Ratings-Based model (AIRB).

 • Voor stresstesting (financiële weerbaarheidsmeting).

 • Voor de ontwikkeling en validatie van (risico)modellen. 

 • Sollicitatie van medewerkers te verwerken.

 • Om ons aan de (fiscale) wet- en regelgeving te houden in binnen- en buitenland.
  • Ook om een accountantscontrole te kunnen (laten) doen.
  • Ook om opgaven te doen aan de Belastingdienst (=renseignering).
  • Ook om loonheffingen af te dragen.

 • Het elektronisch ondertekenen van documenten.

 • Voor archiefdoeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


(Potentiële) Klanten

Van (potentiële) klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (privé en/of werk)

 • De geboortedatum
  • Ook de geboorteplaats en het geboorteland
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Geslacht

 • De burgerlijke staat

 • Of hij of zij ingezetene is van Nederland of van een ander land.

 • De nationaliteit

 • Het Burgerservicenummer (BSN)

 • Pensioeninkomen

 • Pensioenleeftijd
 • Saldo

 • Salaris

 • Schulden
 • TIN nummer

 • Type legitimatiebewijs
  • Ook het nummer dat staat op het legitimatiebewijs
  • Ook de vervaldatum dat staat op het legitimatiebewijs

 • De hoogst genoten opleiding

 • Of iemand niet of niet volledig beschikkingsbevoegd is
  • Bijvoorbeeld als iemand minderjarig is

 • Het klantnummer

 • Het KvK nummer

 • Financiële gegevens
  • Totaal jaarinkomen
 • (IBAN)rekeningnummer

 • Een type machtiging

 • Gegevens over de werksituatie
  • De werkgever
  • Het beroep
  • Het type dienstverband
  • De aanvangsdatum en einddatum van het inkomen
  • Het bruto jaarsalaris
  • Het totale jaarinkomen
  • De pensioenleeftijd en het pensioeninkomen

 • Het kredietverleden (BKR)

 • Partneralimentatie

 • Belastingen

 • Overige verplichtingen

 • Overige inkomsten en schulden
 • Gegevens over het onderpand
  • Adres (straat, huisnummer + toevoeging, postcode, plaats en land) onderpand
  • Waarde van het onderpand (zoals marktwaarde, executiewaarde en WOZ-waarde)
  • Koop-/aanneemsom onderpand
  • Type onderpand
  • Oppervlakte onderpand
  • Status van het onderpand
  • Soort bouw en bouwjaar• De bron aan de hand waarvan de waarde is/wordt bepaald
  • De taxatiedatum
  • Ook het bureau dat de taxatie heeft uitgevoerd
 • Het energielabel

  Productgegevens

  Spaar- en beleggingsgegevens

 • Enkelvoudige of gezamenlijke spaar- en/of beleggingsrekening (en/of)

 • Het rekeningnummer (IBAN) van de spaar- en/of beleggingsrekening

 • Het tegenrekeningnummer

 • Het type/soort/label van de spaar- en/of beleggingsrekening

 • Het spaar- en of beleggingssaldo

 • Het rentepercentage bij sparen

 • Winst en/of verlies op de beleggingsrekening

 • Transactiegegevens
  • Aard transactie
  • Tijdstip transactie
  • Plaats transactie
  • Transactiebedrag
  • Transactienummer
  • Transactiesoort
  • Herkomst transactie
  • IBAN rekeningnummer gebruiker

 • De fiscale herkomst van de transactie

 • Eventuele verpanding van de spaar- en/of beleggingsrekening

 • Het ingelegd bedrag

 • Het opgenomen bedrag

 • De openingsdatum en sluitingsdatum van het product

 • Rekeningstatus (actief of gesloten)Gegevens over de hypotheeklening en/of zekerheid die is gegeven

 • Het notariskantoor

 • Gegevens over de adviseur

 • Eventuele garanties (zoals NHG)

 • Het bestedingsdoel

 • De rangorde

 • De datum van het rentevoorstel

 • De datum van het bindende aanbod

 • De oorspronkelijke hoofdsom
  • Ook het restant van de hoofdsom

 • Of er een extra hypothecaire inschrijving is

 • Gegevens over het bouwdepot

 • De passeerdatum

 • Het contractnummer

 • Het lening(deel)nummer

 • De aflossingsvorm

 • De ingangsdatum en einddatum

 • Gegevens over de rente
  • Ook het rentepercentage
  • Ook de rentesoort (vast/variabel)
  • Ook de rentevast periode
  • Ook de renteherzieningsdatum

 • De risicoklasse/risicocategorie

 • Het bedrag van de huidige maandlast

 • Eventuele zekerheden
  • Gegevens over gekoppelde verzekeringen en/of rekeningen

 • Het polisnummer en/of rekeningnummer van de zekerheid

 • Het type product

 • De aanbieder van het product

 • Het verzekerd bedrag

 • Het rendement en/of het doelkapitaal

 • De premie van de inleg 

PSD2 (betaalinformatie- en betaalinitiatiediensten)

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Inclusief huisnummer en postcode
  • Ook het land waar iemand woont
 • Transactiegegevens
  • Aard transactie
  • Tijdstip transactie
  • Plaats transactie
  • Transactiebedrag
  • Transactienummer
  • Transactiesoort
  • Herkomst transactie
  • IBAN rekeningnummer gebruiker

 • Nummer ID-bewijs
  o Voor betaalinitiatiediensten (nog niet operationeel)

 • Gebruikersnaam

 • Wachtwoord

 • IP-adres
  • Bij bezoek aan de website en/of gebruik van de app

 • Persoonsgegevens die mogelijk uit de transactiegegevens blijken
  • Beroep
  • Religie / Levensbeschouwelijke overtuiging
  • Etnische afkomst
  • Politieke voorkeur
  • Vakbond
  • Seksuele voorkeur
  • Gezondheidsgegevens
  • Strafrechtelijke gegevens

 • Locatie

 • Device ID

 • Device Type

 • Device Operating System

 • Openingsdatum product

 • Sluitingsdatum product

Overige gegevens

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook de bedrijfsnaam
  • Ook het adres van het bedrijf
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel

 • Interessegebieden en voorkeuren

 • Gezondheidsgegevens
  • Alleen wanneer dit noodzakelijk is én met toestemming voor bijvoorbeeld uitvoering van het levenstestament.

 • Biometrische gegevens
  • Alleen wanneer dit noodzakelijk is én met toestemming voor bijvoorbeeld identificatie en verificatie of openen van de app via gezichtsherkenning of vingerafdruk.

 • Strafrechtelijke gegevens
  • Wij kunnen strafrechtelijke gegevens in het kader van het PIFI-protocol verwerken. Hiervoor hebben we een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Controle sanctielijsten

 • Gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek

 • Gegevens van sociale media

 • Gegevens over de financiering
  • De financieringsopzet
   • Ook eigen middelen
  • De kosten
   • Bijvoorbeeld de financieringskosten, verwerkingskosten en overige kosten
  • Het financieringsdoel

 • Afspraken die wij met iemand maken
  • Bijvoorbeeld betaalafspraken, betaalinstructies en overige afspraken en machtigingen

 • Opnames van telefoongesprekken

 • Bankafschriften

 • Een opdracht tot dienstverlening

 • Een adviesrapport

 • Een echtscheidingsconvenant

 • Een verklaring van erfrecht

 • Overige persoonsgegevens die uit de transactiegegevens blijken

 • Uniek systeemnummer

Zakelijke relaties

Van (zakelijke) relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont
 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (privé en/of werk)

 • Geslacht

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel
 • (IBAN)rekeningnummer

 • Controle sanctielijsten

Derden

Van derden verwerken wij de volgende persoonsgegevens, als dat nodig is vanuit een contractuele, wettelijke of andere verplichting:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont

 • Woonland

 • Geslacht

 • Geboortedatum
  • Ook de geboorteplaats en het geboorteland

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (werk, privé en/of mobiel)

 • De nationaliteit

 • Controle sanctielijsten

 • Type legitimatiebewijs
  • Ook het nummer dat staat op het legitimatiebewijs
  • Ook de vervaldatum dat staat op het legitimatiebewijs

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel

 • (IBAN)rekeningnummer

 • Transactiegegevens

 • Persoonsgegevens die mogelijk uit de transactiegegevens blijken

 • IP-adres
  • Bij bezoek aan de website en/of gebruik van de app

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn: 

 • Achmea Groep.

 • Achmea onderdelen en merken van Achmea.
  • Waaronder Achmea CDV voor de uitvoering van cusomter due dilligence werkzaamheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).
  • Centraal Beheer Financiële Diensten.

 • Internal audit, Risk & Compliance Achmea BV

 • Accountant(s)

 • Verwerkers aan wie Achmea Bank de verwerking van haar mid- en backoffice activiteiten heeft uitbesteed, zoals:
  • Syntrus Achmea Hypotheekdiensten BV voor uitbesteding van de hypotheekadministratie.
  • Quion Services BV voor de (dooruitbesteding) verwerking van de hypotheekadministratie onder het label Centraal Beheer en Woonfonds.
  • Stater NV voor de verwerking van de hypotheekadministratie onder het label Acier Financieringen.
  • Topicus.Finance BV voor de klantadministratie van spaar- en beleggingsproducten.

 • Andere leveranciers en zakelijke relaties, zoals:
  • Bureau Kredietregistratie voor kredietwaardigheidstoetsingen (BKR) voor BKR/krediet-score en beheer van EVR/ Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) -register.
  • FRISS Nederland BV voor de gebeurtenissenadministratie (FACTS applicatie).
  • equensWorldline NV voor de afwikkeling van in- en uitgaand betalingsverkeer.
  • iDEAL/ABN AMRO NV voor de verwerking van iDEAL betalingen.
  • iDIN (Currence Holding BV) voor identificatie en verificatie van (nieuwe) klanten.
  • AMP Groep BV voor de ondersteuning bij klantbeheerproces waaronder identificatie en verificatie van (potentiële) klanten op locatie bij de klant of via de app.
  • SurePay BV voor controle van de (tegen)rekeningen. Deze controle vindt plaats bij het openen van een rekening en het wijzigen van een tegenrekening.
  • Calcasa BV voor de waardering van een onderpand.
  • DM Interface – Impress BV, Koninklijke Kampert en Helm Rotaform BV en PostNL voor het afdrukken en verzending van poststukken.
  • Pondres Direct Mail BV voor het elektronisch ondertekenen van documenten.
  • BearingPoint GmbH voor het opstellen, genereren en verstrekken van toezichtrapportages.
  • Hypoport BV voor het opstellen van rapportages t.b.v. balanssturing, Residential Real Estate rapportage en Poolmanagement.
  • Ook cloudaanbieders.
  • Ook outsourcingspartijen in verband met kantoorautomatisering.

 • Tussenpersonen
  • Ook kredietbemiddelaars, taxateurs, makelaars, notarissen, juridisch dienstverleners.

 • Kadaster

 • Waarborgfondsen zoals Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.
  • In verband met NHG-garantie.

 • Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH).

 • Opsporingsinstanties (bijvoorbeeld Politie en Openbaar Ministerie).

 • Belastinginstanties in binnen- en buitenland.

 • (financieel) Toezichthouders, zoals:
  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Europese Centrale Bank (ECB)
  • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • Autoriteit Financiële Markt (AFM)
  • de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 • Andere financiële instellingen
  • In verband met betalingsdoeleinden (bijvoorbeeld een overboeking)
  • In verband met in het kader van fraude-, terrorisme- of witwasbestrijding (via het EVR-register van Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

 • Deurwaarders en incassobureaus
  • Bij een betalingsachterstand

 • Klachtinstanties en gerechtelijke instanties
  • Bij een geschil
  • Stichting Tuchtrecht Banken
  • Kifid
  • Ook advocaten

 • Verwijzingsportaal Bankgegevens
  • Voor de geautomatiseerde verstrekking van gegevens die opgevraagd worden door de opsporingsinstanties en de Belastingdienst.

 • Business Forensics
  • Voor het monitoren van de verplichtingen in het kader van Customer Due Diligence.

 • NNEK
  • Voor vermogensbeheer van beleggingsproducten.

 • Budgetcoach
  • Hulp bij betalingsachterstanden

 • Privacy Perfect
  • Voor ondersteuning bij het voldoen van de wettelijke verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming

 • De Nationale Hypotheekbond (NHB)
  • Voor het intermediair portaal van Woonfondsproducten en de hypothekentool op de website van Woonfonds

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor statistische analyses en werkzaamheden.

 • De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), zoals in het kader van afwikkeling van producten van overleden klanten.

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Achmea Bank sluit alleen overeenkomsten met verwerkers in Europa en neemt in de contracten op dat gegevens alleen in de EU mogen worden verwerkt.

In een enkel geval kunnen persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt. Wij zorgen er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EU voldoet aan de wet of we wijzen u erop als we geen invloed hebben.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.
   • Hiervoor is dan een adequaatheidsbesluit;
   • We doen bijvoorbeeld zaken met IT leveranciers in de Verenigde Staten (VS) die onder het verdrag vallen dat de Europese Unie met de VS heeft afgesloten (het Data Privacy Framework EU-VS).

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  • We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.
   • Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.
  • Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie.

 • U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie

 • Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp
  • U heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt.

 • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt.
  • Altijd met uw toestemming. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert.
  • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking.
  • U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

 • Tussenpersonen en financieel adviseurs
  • Soms via een service provider.

 • Kadaster
  • Raadpleging van informatie bij het aangaan van een hypotheek of tijdens de looptijd van een financieel product;
  • Voor het verschaffen van informatie en inzicht over nieuw ingeschreven hypotheken op objecten waarop het hypotheekrecht is gevestigd. En welke het Kadaster in de Basisregistratie Kadaster heeft opgenomen.
  • Ten behoeve van markttrends.

 • Bureau Kredietregistratie (BKR)
  • Toetsen van de kredietwaardigheid (CKI register).
  • Toetsing aan EVR (in het kader van het PIFI-protcol).
  • Toetsing aan het Verificatie Identificatie Systeem (VIS).

 • Belastingdienst

 • Compliance check (via CIS)
  • Controle of een persoon op de (inter)nationale sanctielijst staat of als PEP (Politically Exposed Persons) geregistreerd staat. De uitkomst bepaalt of wij een hypotheek verlenen of een spaar- en/of beleggingsproduct openen.

 • Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN).
  • Het maandelijks ophalen van informatie over lopende zaken en afgesloten zaken die GGN voor Achmea Bank uitvoert.

 • Calcasa BV
  • Voor het opvragen van onderpandgegevens van klanten.

 • Experian
  • Gegevens ophalen over betaalgedrag. Dit geeft ons inzicht in het risico op wanbetaling
  • Gegevens ophalen om te zien of u de woning voor een ander doeleinde gebruikt dan is afgesproken. Alleen als wij daar aanleiding voor hebben.

 • Kamer van Koophandel (KvK)
  • Het doen van customer due dilligence onderzoek.

 • Stichting Climate Adoption Services (CAS)
  • Het opvragen van klimaatinformatie over onderpanden bij verstrekte hypotheekleningen.

 • Deurwaarders en incassobureaus
  • Informeren over de voortgang in trajecten van bijzonder beheer.

 • Informatiebureaus
  • In trajecten van bijzonder beheer schakelen wij een informatiebureau in als wij geen contact met u kunnen krijgen.""

 • Budgetcoach
  • Hulp bij betalingsachterstanden.

 • iDIN voor identificatie en verificatie van (nieuwe) klanten.

 • SurePay BV voor de controle van de tenaamstelling van de (tegen)rekeningen.

 • Company.info voor kredietrevisies.

 • Google, Funda en Social media
  • Voor het doen van customer due dilligence onderzoek en activiteiten in het kader bijzonder beheer.

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

   

   

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.