Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Achmea Investment Management

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw gegevens om:

 • een product of dienst aan te bieden. Hiervoor kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij van u op internet vinden;
  • zoals gegevens die u over uzelf op LinkedIn hebt geplaatst;

 • een overeenkomst met u aan te gaan en/of uit te voeren. Wij hebben uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om:
  • een door u ondertekende overeenkomst te bewaren;
  • te voldoen aan know-your-customer procedures;
  • uw beleggingsportefeuilles te beheren;
  • u rapportages te sturen;
  • kosten te innen, betalingen te verrichten en facturen te betalen;
  • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen;
  • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten;
  • u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven;
  • institutionele klanten toegang tot het Online Dashboard te verlenen;
  • particuliere klanten toegang tot de Centraal Beheer app te verlenen;

 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen;

 • om te voldoen aan wet- en regelgeving
  • zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft), en de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II);
  • om een (accountants)controle te kunnen (laten) doen ten behoeve van een controle van crediteuren en debiteuren voor orderverwerking en verkoopondersteuning;
  • om opgaven te doen aan de Belastingdienst (renseignering); 

 • IT-systemen en onze website te beheren en te ontwikkelen;

 • klachten en geschillen te behandelen;

 • verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen van Achmea B.V. mede ten behoeve van haar dochtervennootschappen, andere onderdelen van de groep waartoe Achmea B.V. behoort en samenwerkingsverbanden.

 • het verwerken van persoonsgegevens ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en het verwerken van gegevens voor marketing doeleinden, zoals:
  • u op he juiste moment een aanbod te doen;
  • u uit te nodigen voor evenementen van Achmea IM;
  • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben;
  • ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie en beleid;
  • ook in het kader van business continuity management.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Institutionele klanten

Van bestuurders of andere contactpersonen werkzaam bij institutionele klanten kunnen wij, reeds vanaf het moment van onboarding van die institutionele klanten,  de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer (vast / mobiel);

 • Pasfoto;

 • Functie(s);

 • Een kopie van het legitimatiebewijs (BSN en pasfoto gemaskeerd);    
  • het nummer van het identiteitsbewijs
  • de geboortedatum
  • de geboorteplaats
  • het geslacht
  • de nationaliteit
  • handtekening
 • Informatie over de betrokkene uit openbare bronnen zoals onder meer opgenomen in het KvK-, UBO-, PEP register of Nederlandse of internationale sanctielijsten;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord Online Dashboard

Particuliere klanten

Van relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Klantnummer / TIN-nummer

 • Het burgerservicenummer
  • ten behoeve van renseignering

 • Een kopie van het legitimatiebewijs
  • het nummer van het identiteitsbewijs
  • de geboortedatum
  • de geboorteplaats
  • het geslacht
  • de nationaliteit
  • handtekening
  • de pasfoto (indien de pasfoto niet is gemaskeerd door de klant)

 • Gegevens die wij van derde partijen ontvangen
  • bijvoorbeeld van een deurwaarder in geval van een derdenbeslag

 • Naam en geboortedatum van de mederekeninghouder in geval van een e/o-rekening

 • Opgenomen gesprekken met de klant

 • Het (IBAN)rekeningnummer

 • Kopie bankafschrift

 • Clickgedrag

 • Informatie over de betrokkene uit openbare bronnen zoals onder meer opgenomen in het PEP register, of Nederlandse of internationale sanctielijsten

Derden

Van sollicitanten verwerken wij de persoonsgegevens zoals opgenomen in de door de sollicitant ingezonden motivatiebrief, het CV en eventuele andere begeleidende documenten.

Ook verwerken wij persoonsgegevens van bestuurders of andere contactpersonen van derde partijen van wie wij een dienst afnemen, aan wie wij (al dan niet namens onze klanten) diensten hebben uitbesteed, of met wie wij uitvoering geven aan een overeenkomst (al dan niet namens onze klanten). Het kan hierbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Adres, woonland;
 • Zakelijk e-mailadres;
 • Zakelijk telefoonnummer;
 • Foto van de betrokkene;
 • Geboortedatum;
 • Functie(s);
 • Een kopie van het legitimatiebewijs (BSN en pasfoto gemaskeerd):
  • het nummer van het identiteitsbewijs
  • de geboortedatum
  • de geboorteplaats
  • het geslacht
  • de nationaliteit
 • Opgenomen gesprekken in verband met het uitvoeren van transacties;
 • Informatie over de betrokkene uit openbare bronnen zoals onder meer opgenomen in een KvK-, UBO-, PEP-register, of Nederlandse of internationale sanctielijsten.

Van bestuurders of andere contactpersonen werkzaam bij of voor potentiële institutionele klanten (prospects) kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Zakelijk adres;
 • Telefoonnummer (vast / mobiel);
 • Pasfoto;
 • Functie(s).

Medewerkers

Van personen die werkzaam zijn bij Achmea Investment Management worden ook persoonsgegevens verwerkt. In de ‘Achmea privacyregeling medewerkers’ worden medewerkers geïnformeerd over onder andere welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welke doeleinden en hoe lang deze worden bewaard.

Wie ontvangt de gegevens?

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens delen met:

 • De Achmea Groep
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep en Achmea B.V.
  • Afdelingen binnen de Achmea Groep
   • Bijvoorbeeld de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance,Internal Audit, Marketing & Communicatie, callcenter / Klantcontactcenter;

 • Financiële ondernemingen
  • Zoals andere vermogensbeheerders, fondsbeheerders, banken, tegenpartijen en custodians

 • Door ons ingeschakelde verwerkers, zoals Clang / E-village, Visma-Idella of dochtervennootschappen van Achmea zoals Centraal Beheer Achmea

 • Tussenpersonen, juridisch dienstverleners

 • Accountants en auditors

 • Klachtinstanties en gerechtelijke instanties
  • Bij een geschil
  • Ook advocaten

 • Opsporingsinstanties, belastinginstanties (binnen- en buitenland), (financieel) toezichthouders of andere overheidsinstanties

 • De AIFMD bewaarder uit hoofde van de AIFMD en Wft en nadere regelgeving

 • Ontvangers in derde-landen (doorgifte buiten de EER)
  • Zoals andere vermogensbeheerders, fondsbeheerders, banken, tegenpartijen en custodians die gevestigd zijn buiten de EER, in geval van onze dienstverlening aan institutionele klanten.

 

 

 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Achmea Investment Management heeft alleen overeenkomsten gesloten met verwerkers in de EU. In de contracten met deze verwerkers staat dat persoonsgegevens alleen door deze verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) mogen worden doorgegeven na schriftelijke toestemming van Achmea Investment Management.

Als verwerkingsverantwoordelijke zorgen wij er altijd voor dat doorgifte buiten de EU voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving of wij wijzen u erop als we geen invloed hebben. Er zijn 3 gevallen:

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.

    

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  •  We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.
   • Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.
  • Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie.
 • U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie
  • Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp of Facebook direct message
   • U heeft bij het installeren van de app van Whatsapp de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt.
  • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt
   • Altijd met uw toestemming als het cookies betreft waarvoor uw toestemming voor het plaatsen daarvan vereist is. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert.
   • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking.
   • U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

 • Kamer van Koophandel (binnen- en buitenland);

 • CIS-tool en achterliggende databron ProMan IT;

 • Databases van (financieel) toezichthouders of andere overheidsinstanties;

 • Social media;

 • Wereld wijde web;

 • Partijen waaraan bedrijfsprocessen zijn uitbesteed.

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van ten minste één van deze situaties. 

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u informatie opvraagt over onze producten. Of als wij een offerte maken.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld:
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product- en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

   

   

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.