Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Achmea Bank

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor marketingdoeleinden

 • Om producten en diensten te ontwikkelen
  • Ook voor statistische analyse en wetenschappelijk onderzoek
  • Ook voor managementinformatie
  • Ook voor het bepalen van de algemene strategie en het beleid

 • Om onze risico’s in te kunnen schatten
  • Ook uit oogpunt van kredietrisicomanagement

 • Voor het verwerken van financiële transacties
  • Bijvoorbeeld securitisaties
   • Zoals het verhandelen van hypotheken of leningen

 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
  • Door te voorkomen dat we zaken doen met criminelen of terroristen
  • Door te zorgen dat strafbaar gedrag wordt opgespoord, bestreden en voorkomen
   • Bijvoorbeeld door een melding te plaatsen in een (interbancair) waarschuwingssysteem bij wanbetaling of fraude

 • Voor het opstellen van rapportages
  • Ook aan binnenlandse en buitenlandse toezichthouders

 • Om ons aan de (fiscale) wetgeving te houden in binnen- en buitenland
  • Ook om een accountantscontrole te kunnen (laten) doen
  • Ook om opgaven te doen aan de Belastingdienst (=renseignering)
  • Ook om loonheffingen af te dragen

 • Voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten
  • Ook om klanten te beschermen tegen overkreditering

 • Voor het beheren van de relatie met klanten

 • Om relaties te kunnen onderhouden met zakelijke partijen
  • Bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, taxateurs, makelaars, notarissen, handelsinformatiebureaus

 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren
  • Bijvoorbeeld voor het maken van offertes
  • Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten

 • Om betalingen te kunnen verwerken

 • Om klachten of geschillen te behandelen
  • Bijvoorbeeld juridische procedures
   • Ook met bijvoorbeeld advocaten

 • Voor het uitvoeren van preventief en bijzonder beheer

 • Voor het doen van persoonlijk onderzoek
  • Bijvoorbeeld met gegevens die te vinden zijn op internet

 • Om onze medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen

 • Voor het managen, beheren en ontwikkelen van systemen IT

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


(Potentiële) klanten

Van (mogelijke) klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (werk, privé en/of mobiel)

 • De geboortedatum
  • Ook de geboorteplaats en het geboorteland
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • De burgerlijke staat

 • Of hij of zij inwoner is van Nederland of van een ander land.

 • De nationaliteit

 • Het burgerservicenummer

 • TIN nummer

 • Type legitimatiebewijs
  • Ook het nummer dat staat op het legitimatiebewijs
  • Ook de vervaldatum dat staat op het legitimatiebewijs

 • De hoogst genoten opleiding

 • Of iemand niet of niet volledig beschikkingsbevoegd is
  • Bijvoorbeeld als iemand minderjarig is

 • Het klantnummer

 • Interesses en voorkeuren

 • Gezondheidsgegevens

 • Strafrechtelijke gegevens


Financiële gegevens

 • (IBAN)rekeningnummer

 • Een type machtiging

 • Gegevens over de werksituatie
  • De werkgever
  • Het beroep
  • Het type dienstverband
  • De aanvangsdatum en einddatum van het inkomen
  • Het bruto jaarsalaris
  • Het totale jaarinkomen
  • De pensioenleeftijd en het pensioeninkomen

 • Het kredietverleden (BKR)

 • Partneralimentatie

 • Belastingen

 • Overige verplichtingen

 • Overige inkomsten en schulden


Gegevens over het onderpand

 • Type onderpand
  • Ook de status van het onderpand
  • Ook soort bouw en bouwjaar

 • Het adres van het onderpand
  • Straat, huisnummer + toevoeging, postcode, plaats en land

 • De bron aan de hand waarvan de waarde is/wordt bepaald

 • De taxatiedatum
  • Ook het bureau dat de taxatie heeft uitgevoerd

 • De waarde van het onderpand
  • Bijvoorbeeld marktwaarde, executiewaarde en WOZ waarde

 • De koop-/aanneemsom

 • De onderhoudstoestand

 • Type bewoning

 • Of er sprake is van erfpacht

 • Het energielabel


Gegevens over de lening

 • Het notariskantoor

 • Gegevens over de adviseur

 • Eventuele garanties (NHG)

 • Het bestedingsdoel

 • De rangorde

 • De datum van het rentevoorstel

 • De datum van het bindende aanbod

 • De oorspronkelijke hoofdsom
  • Ook het restant van de hoofdsom

 • Of er een extra hypothecaire inschrijving is

 • Gegevens over het bouwdepot

 • De passeerdatum

 • Het contractnummer

 • Het leningdeelnummer

 • De aflossingsvorm

 • De ingangsdatum en einddatum

 • Gegevens over de rente
  • Ook het rentepercentage
  • Ook de rentesoort (vast/variabel)
  • Ook de rentevastperiode
  • Ook de renteherzieningsdatum

 • De risicoklasse

 • Het bedrag van de huidige maandlast

 • Eventuele zekerheden


Gegevens over gekoppelde verzekeringen en/of rekeningen

 • Het type product

 • De aanbieder van het product

 • Het polisnummer en/of rekeningnummer

 • De ingangsdatum en einddatum

 • Het verzekerd bedrag

 • Het rendement en/of het doelkapitaal

 • De premie van de inleg


Spaargegevens

 • Het rekeningnummer

 • Het tegenrekeningnummer

 • Het type rekening

 • Het spaarsaldo

 • Het rentepercentage

 • De fiscale herkomst

 • De verpanding

 • Het bedrag van de inleg

 • Het bedrag van de uitkering

 • De openingsdatum en sluitingsdatum


Overige gegevens

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook de bedrijfsnaam
  • Ook het adres van het bedrijf
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel

 • Gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek

 • Gegevens van sociale media

 • Gegevens over de financiering
  • De financieringsopzet
   • Ook eigen middelen
  • De kosten
   • Bijvoorbeeld de financieringskosten, verwerkingskosten en overige kosten
  • Het financieringsdoel

 • Afspraken die wij met iemand maken
  • Bijvoorbeeld betaalafspraken, betaalinstructies en overige afspraken en machtigingen

 • Opnames van telefoongesprekken

 • Bankafschriften

 • Een opdracht tot dienstverlening

 • Een adviesrapport

 • Een echtscheidingsconvenant

 • Een verklaring van erfrecht

 

(Zakelijke) relaties

Van (zakelijke) relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (werk, privé en/of mobiel)

 • Het geslacht

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook de bedrijfsnaam
  • Ook het adres van het bedrijf
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel

 • (IBAN)rekeningnummer

Derden

Van derden verwerken wij de volgende persoonsgegevens, als dat nodig is vanuit een contractuele, wettelijke of andere verplichting:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (werk, privé en/of mobiel)

 • Het geslacht

 • De geboortedatum
  • Ook de geboorteplaats en het geboorteland
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • De nationaliteit

 • Type legitimatiebewijs
  • Ook het nummer dat staat op het legitimatiebewijs
  • Ook de vervaldatum dat staat op het legitimatiebewijs

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook de bedrijfsnaam
  • Ook het adres van het bedrijf
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel

 • (IBAN)rekeningnummer

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • De Achmea Groep
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep
  • Afdelingen binnen de Achmea Groep
   • Bijvoorbeeld de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Internal Audit

 • Financiële instellingen

 • Bedrijven waaraan Achmea Bank N.V. de verwerking van haar mid- en backoffice activiteiten heeft uitbesteed

 • Andere leveranciers en zakelijke relaties
  • Ook outsourcingspartijen in verband met kantoorautomatisering
  • Ook cloudaanbieders

 • Tussenpersonen
  • Ook kredietbemiddelaars, taxateurs, makelaars, notarissen, juridisch dienstverleners

 • Het Kadaster

 • Waarborgfondsen zoals Stichting Waarborgfonds Eigen Woning
  • In verband met NHG garantie

 • Het Bureau Kredietregistratie voor kredietwaardigheidstoetsingen (BKR)

 • Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)

 • Opsporingsinstanties

 • Belastinginstanties in binnen- en buitenland

 • (financieel) Toezichthouders
  • Ook de Autoriteit Persoonsgegevens

 • Banken
  • In verband met betalingsdoeleinden

 • Equens
  • Voor het afwikkelen van het betalingsverkeer

 • Deurwaarders en incassobureaus
  • Bij een betalingsachterstand

 • Accountants en auditors

 • Klachtinstanties en gerechtelijke instanties
  • Bij een geschil
  • Ook advocaten

 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Achmea Bank N.V. sluit alleen overeenkomsten met verwerkers in Europa. In de contracten met deze verwerkers staat dat gegevens alleen in de EU mogen worden verwerkt. Wij zorgen er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EU voldoet aan de wet of we wijzen u erop als we geen invloed hebben. Er zijn 3 gevallen:

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.
   • We doen bijvoorbeeld zaken met IT leveranciers in de Verenigde Staten (VS) die onder het verdrag vallen dat de Europese Unie met de VS heeft afgesloten (het Privacy Shield).

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  •  We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.
   • Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.
  • Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie
              
 • U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie
  • Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp
   • U heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt.
  • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt
   • Altijd met uw toestemming. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert.
   • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking
   • U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

 • Tussenpersonen en financieel adviseurs
  • Soms via een service provider
  • Kadaster

 • Bureau Kredietregistratie (BKR)
  • Voor het toetsen van de kredietwaardigheid

 • Belastingdienst

 • Taxatheek

 • Compliance check (via ABZ)
  • Om te controleren of een persoon op de (inter)nationale sanctielijst staat
   • De uitkomst bepaalt of wij een hypotheek verlenen of een spaarrekening openen

 • Experian
  • Om gegevens op te halen over betaalgedrag
   • Dit geeft ons inzicht in het risico op wanbetaling
  • Om te zien of u de woning voor een ander doeleinde gebruikt dan is afgesproken
   • Alleen als wij daar aanleiding voor hebben

 • Kamer van Koophandel
  • Voor het doen van customer due dilligence onderzoek

 • Social media
  • Voor het doen van customer due dilligence onderzoek
  • en activiteiten in het kader van bijzonder beheer

 • Deurwaarders en incassobureaus
  • Informeren naar de voortgang in trajecten van bijzonder beheer

 • Informatiebureaus
  • Bijvoorbeeld als er sprake is van bijzonder beheer schakelen
   • En wij kunnen geen contact met u krijgen

 • Budgetcoach

 • Hulp bij betalingsachterstanden

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent. Hier vindt u onze verzekeringen en merken.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • Hagelunie N.V.
  • Friesland Bank Assurantiën B.V.

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis              OZF


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Agis Zorgverzekeringen N.V.
   • Agis Ziektekostenverzekeringen N.V.
   • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
   • OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V

 

 • Pensioen- en levensverzekeringen
  • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
          
 • Bank- en bankproducten

          
  Woonfonds
     

  • Achmea Bank N.V.
  • Friesland Bank Assuradeuren B.V.
  • Interpolis Kredietverzekeringen N.V.


 • Vastgoed


  Syntrus
    

  • Syntrus, waaronder:
   • Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
   • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
   • Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.
   • Attens Hypotheken B.V.
   • Achmea Woninghypotheken B.V.

 • Overig


  Eurocross     

  • Achmea Reinsurance Company N.V.
  • Eurocross Assistance Netherlands B.V.