De Kamer

​Ontwikkelingen op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Wij ervaren zelf en bij onze klanten de gevolgen van deze veranderingen aan den lijve. Passend bij onze coöperatieve wortels, hebben wij in 2013 het initiatief genomen om de krachten van grootzakelijke bestuurders te verenigen in De Kamer. Met als doel om samen verder te kijken naar zakelijk Nederland.

Kamerdossiers

​In 2018 verkenden we het onderwerp de Waarde van Werk uitgebreid en kwamen tot zes thema’s, die we in 2019 verdiepen. Daarbij is de rode draad telkens hoe we de ontwikkeling van ons werk op de langere termijn voor ons zien. We constateerden dat de definitie van werk aan een update toe is. Dat werk in de toekomst sterk gaat veranderen (en al verandert). We vragen onszelf elke keer af: op welke manier hebben de ontwikkelingen rond werk invloed op de manier waarop we werk vormgeven in de toekomst?

In de Kamerdossiers delen we diverse perspectieven op het thema en bieden we een inkijk in de gesprekken die De Kamer voert.
 


Bekijk het Kamerdossier 'De ontwikkeling van werk' (mei 2019)

Cover boek Waarde van Werk

​Met De Kamer bundelen we sinds 2013 de krachten van grootzakelijke bestuurders en kijken we samen naar de toekomst van Nederland. Dit jaar staat het thema De Waarde van Werk centraal. De optelsom van digitalisering, verduurzaming, globalisering, verstedelijking en demografie heeft grote invloed op de kurk waar onze moderne manier van leven op is gebaseerd: arbeid. We zien het belang en de invulling van arbeid fundamenteel veranderen en de rol van de mens daarin ook. In de Kamerbijeenkomsten die we organiseerden, werden door de deelnemers interessante perspectieven geschetst. Dit leidde tot verrassende inzichten die we graag delen.


Bekijk het boek 'Waarde van Werk' (2018)Naar de pagina 'Waarde van Werk' (2018)

​Circa 10 keer per jaar vinden besloten Kamer bijeenkomsten plaats. Bij iedere bijeenkomst gaan 10 CEO’s en CFO’s met elkaar in gesprek over maatschappelijk en zakelijk relevante thema’s. En delen ze hun visies, worstelingen en perspectieven. Dit gebeurt onder leiding van een aansprekende gastspreker en gespreksleider. Een opgestelde code of conduct waarborgt een vertrouwelijke sfeer, om met een veilig gevoel met elkaar het gesprek aan te gaan. De ervaringen die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.


Bekijk het jaarboek van De Kamer (2017)

Logo De Kamer

Thema's 2017Aandacht voor samen

Vanaf de start van dit jaar staat het thema Aandacht voor samen centraal binnen De Kamer. Dit vanuit een urgente oproep van bestuurders om het gevoel van gezamenlijkheid en verbinding in onze samenleving vast te houden. Het thema hebben we samen met bestuurders vanuit meerdere invalshoeken verkent en uitgediept in bijeenkomsten, interviews en onderzoeken. Dit heeft vele inzichten en perspectieven opgeleverd over onder meer de sociale cohesie, inclusie en solidariteit in onze samenleving, de maatschappelijke rol van BV Nederland en de kansen en uitdagingen die bestuurders zien. Download het dossier in pdf, in drie delen.

 

Deel 1 van het Kamerdossier
Deel 2 van het Kamerdossier
Deel 3 van het Kamerdossier 
  

Thema's 2015/2016

In 2015 en 2016 zijn in een prettige en vertrouwelijke sfeer veel constructieve gesprekken gevoerd over de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven.
Verschillende thema’s werden verkend en besproken.

Niet meer vanzelfsprekend... (2016)

​De vraag is of de impact van een ouder wordende bevolking in de volle omvang lijkt door te dringen.

Whitepaper Impact van ouder worden

De zekerheid van een onzekere toekomst (2016)

​Een kwestie van omarmen en accepteren.


Whitepaper Zekerheid

Invloed op de toekomst (2016)

​Waar kun en wil je als bedrijf en bestuurder invloed op hebben? En hoe wend je de invloed die je hebt aan?

 

Whitepaper Invloed

​Vertrouwen (2015)

Vertrouwen is prioriteit nr. 1 voor bedrijven, oordeelden bestuurders. Als consumenten of andere partijen weinig vertrouwen in je hebben, is het slecht zakendoen. Zeker nu ondernemingen kritischer dan ooit worden bekeken, is het zaak om vertrouwen op en uit te bouwen.

Whitepaper Vertrouwen

​Duurzaamheid (2015)

Duurzaamheid is één van de thema’s die de komende jaren de agenda gaat domineren. Al blijkt de praktijk voor bedrijven vaak weerbarstig: de juridische, ambtelijke en politieke infrastructuur belemmeren nog wel eens de ontwikkeling van revolutionaire innovaties.

Whitepaper Duurzaamheid

Thematieken CFO’s (2015)

​De verwachting van CFO’s is dat hun rol gaat veranderen. Ze zullen moeten kijken naar nieuwe manieren van geld verdienen en sturen op innovatie. Praktische ervaring, compliance-expertise en het vermogen om tussentijds bij te sturen zijn daarbij essentieel.

Whitepaper CFO

​Big is beautiful (2015)

‘Big is beautiful’ gaat nog steeds op, ook al kunnen grote bedrijven minder goed anticiperen op veranderingen. Zolang groot doet waar groot goed in is (het ontwikkelen en realiseren van kapitaalintensieve projecten), is er voldoende bestaansrecht.

Whitepaper Big is Beautiful

Publicaties


De Kamer Magazine 2017

​Het thema van deze publicatie is 'Aandacht voor samen'. In het magazine leest u onder andere de volgende artikelen:

  • Leiders over samen werken, leven en ontwikkelen
  • Onderzoek naar sociale cohesie, solidariteit en inclusiviteit in nederland
  • Opiniepeiling: ruim 300 bestuurders geven hun mening


Magazine De Kamer 2017

Boek De Versnelde Beweging

​In 2025 gaat het goed in Nederland. Het land en z’n bewoners zijn tevreden en we zijn een voorbeeld voor veel andere landen. Wat is daartoe in 2016 in gang gezet of versneld? Waar is in 2016 besloten mee te stoppen? Deze vragen staan centraal in 26 boeiende gesprekken over de toekomst van Nederland.

Gesprekken met de leiders van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten die deze beweging in gang kunnen zetten. Om zo het Nederland van 2025 te bereiken waarbij gezamenlijkheid de kern van het succes vormt. Zij vertellen over de weg die we af moeten leggen om die visie werkelijkheid te maken. In dit boek leest u hun persoonlijke verhalen, de kansen die zij zien, de belemmeringen die ze ervaren en de zorgen die ze hebben.Boek De Versnelde Beweging

 

​Boek ‘2025’

De Kamer interviewde in 2015 belangrijke leiders en denkers over de toekomst van economisch Nederland. Hoe ziet Nederland er volgens hen in 2025 uit? Wat zijn de grootste zekerheden en onzekerheden waar we mee te maken krijgen? Op welke ontwikkelingen moeten we anticiperen?

Op basis van de interviews zijn we op zoek gegaan naar consensus, verschillen, verbanden en opvallende gedachten. Vanzelfsprekend zijn de visies niet eenduidig. Toch zijn er omstandigheden of veranderingen die door vrijwel alle geïnterviewden genoemd worden. Zo zijn vier prikkelende scenario’s voor Nederland opgesteld, die ons in staat stellen te verbeelden hoe de economische toekomst zich kan ontvouwen. De gesprekken en scenario’s zijn gebundeld in het boek ‘Hoe ziet de economie van Nederland er in 2025 uit?’


Boek 2025

​Boek ‘Leiders’

In 2014 publiceerden we het boek Leiders. Een bundeling van 35 interviews met topbestuurders van ondernemingen, brancheorganisaties en semipublieke organisaties. Het levert een groot aantal inspirerende visies op over onder meer de flexibilisering van arbeid en pensioen, het belang van de export, de noodzaak tot verduurzaming, de vastgoedproblematiek, samenwerking met kennisinstituten en overheid, de rol van het mkb en het onderwijs. 


Boek Leiders

Blogs en infographics

Een aantal gesprekken uit het boek '2025' zijn ook verwerkt in blogs op onze site.
De 4 toekomstscenario's zijn uitgewerkt in infographics.