Investeren

De Achmea Foundation investeert in duurzame initiatieven, waarbij de sociale impact voorop staat. Wij geloven er niet in dat je met een tijdelijke donatie blijvend het verschil kunt maken. Lokaal ondernemerschap én lokale borging is een drijfveer voor duurzame verbetering. Altijd zoeken we samen met onze partners naar die vorm van investeren die een impuls geeft aan het lokale ondernemerschap. De foundation wil vooral innovatieve initiatieven te ondersteunen, waarbij de voorgestelde innovatie zich nog niet heeft bewezen en waardoor het voor de initiatiefnemer moeilijk is aan adequate financiering te komen. Belangrijk is dat het gaat om initiatieven die ook de potentie hebben op te schalen. Ook moet er zicht zijn op een duurzame financiële onafhankelijkheid.

​Expertise

Achmea heeft met zo’n 14.000 medewerkers een breed palet aan expertise in huis. Zowel op het gebied van landbouw, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Binnen deze domeinen is er veel kennis en ervaring op het gebied van marketing, investment, accounting, actuariaat, IT, inkoop etc. Deze expertise kunnen we optimaal inzetten.

De inzet van specialisten, (senior) managers en top talenten van Achmea draagt bij aan het succes van de projecten van de Achmea Foundation. Tegelijkertijd is het voor de medewerkers zelf een indrukwekkende en leerzame ervaring, die bijdraagt aan hun eigen professionele ontwikkeling.

Sociale leningen

Het aanbieden van (sociale) leningen bevordert het ondernemerschap bij de betrokken partijen. Het creëert commitment. En het bevordert de creativiteit bij de ontvangers van de lening. De ervaring leert dat zij door inzet van ondernemerschap en creativiteit het geleende geld optimaal weten te benutten.

Leningen die de Achmea Foundation verstrekt, zijn altijd zogeheten zachte leningen. Dit zijn leningen zonder of een bijzonder lage rente. Bijkomend voordeel van deze vorm van financieren is dat wij met ons kapitaal veel meer mensen kunnen bereiken. Immers: alles wat je krijgt terugbetaald kun je opnieuw investeren.

​Donaties

Wanneer er geen financiële draagkracht is voor een lening, kunnen we besluiten geld te doneren. Soms vragen de lokale omstandigheden om een donatie, omdat veelal de armste bevolkingsgroepen een eenmalige investering nodig hebben.

De Achmea Foundation wil juist die armste laag van de bevolking bereiken, die zonder extra impuls niet bereikt worden. Daarom doneren we geld. Altijd spreken we af wat hier tegenover staat.

Ook kan het zo zijn dat de ontwikkelingskosten voor een project dermate hoog zijn, dat een donatie nodig is om het risico af te dekken.

Uitgangspunt bij het verstrekken van donaties, is dat de donatie die eerste benodigde impuls is waar zonder het project niet van de grond zou kunnen komen. De eerst volgende stap in de financiering is in principe altijd een (sociale) lening.