Gender

Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen verbetert de performance en draagt bij aan goede besluitvorming. Achmea streeft naar een goede verdeling op alle niveaus: op de werkvloer, in het management, in de directie en in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Onze aanpak richt zich op de niveaus waar dat nog niet het geval is. Daarnaast werken we aan het vergroten van de doorstroom van vrouwen naar de top. 
 

Hoe we dit doen

Werving, selectie en doorstroom

Bij vacatures is het beleid gericht op het aantrekken van divers talent en een gelijke toegang voor vrouwen. Voor de interne en externe werving en doorstroom van managementposities hebben we aanvullende afspraken gemaakt met directie en management. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van een selectiecommissie en de search-bureaus waarmee we samenwerken. De aanpak voor genderdiversiteit is een integraal onderdeel van het Management Development bij Achmea. Dat betekent dat er niet alleen bij instroom maar ook bij doorstroom gelet wordt op de diversiteit van het (management)team.

Commitment

Achmea is, samen met een aantal andere grote werkgevers, een van de ondertekenaars van de charter Talent naar de Top. Daarmee hebben we ons gecommitteerd aan het voeren van een effectieve aanpak om het aantal vrouwen in de top op een duurzame wijze te vergroten. We doen mee aan de jaarlijkse monitor (een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar genderdiversiteit bij de charterondertekenaars). We streven naar minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen op elk niveau. We rapporteren regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vrouwen en mannen in elke managementlaag. In 2021 is in de Raad van Bestuur een derde vrouw benoemd waardoor nu er een 50% - 50% verdeling man/vrouw is. Groei is alleen mogelijk als we blijvend aandacht hebben voor genderdiversiteit.

Ook zijn er bij Achmea afspraken gemaakt over gelijke beloning. In de cao is de bepaling opgenomen dat medewerkers bij Achmea ongeacht sexe, geaardheid of religieuze achtergrond gelijk beloond worden. Als een medewerker denkt dat dit niet het geval is, kan degene dat aankaarten bij Achmea en vindt onderzoek plaats. Wordt er een verschil geconstateerd dan vindt correctie plaats.

Achmea heeft eerder mee gedaan aan een onderzoek van het College Rechten van de Mens naar de loonkloof. Uit het onderzoek bleek dat dit bij Achmea niet het geval is. Periodiek monitoren we of er sprake is van beloningsverschillen.

Bewustwording en empoweren

We werken continu aan bewustwording door regelmatig in- en extern te communiceren over (gender)diversiteit, rolmodellen en door events te organiseren. Achmea is regelmatig de host van bijeenkomsten over diversiteit. In 2022 is Achmea host voor een event 'van Talent naar de Top' met als thema Inclusie. Naast maatregelen voor de organisatie werken we ook aan het vergroten van het aantal vrouwen in de top door vrouwen met ambitie verschillende mogelijkheden te bieden. Denk daarbij aan interne events over diversiteit en (persoonlijk) leiderschap. Ook is er een mentorprogramma om de doorstroom van vrouwen naar seniorfuncties te vergroten. We zijn lid van externe netwerken als Women in Financial Services en Vrouwen in institutionele Pensioenen. Ook nomineren we elk jaar één of twee talenten voor de Young Talent Award.

Verdeling mannen en vrouwen bij Achmea op 31-12-2021

   Man  Vrouw
 RvC  62% 38% 
 RvB  50% 50% 
 Directieraad  78%  22%
 Senior management  68% 32% 
 Subtop  72% 28% 
 Totaal Achmea  53% 47% 

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten hoe Achmea zich inzet om meer vrouwen in de top te krijgen? Neem dan contact op met Agnes Huttinga, Programmamanager Genderdiversiteit.