Richtlijnen verantwoord beleggen

Voor ons verantwoord beleggingsbeleid volgen we een aantal (internationale) richtlijnen.
Hier leest u welke dat zijn.

 

​​​​Global Compact (UN)

Achmea toetst haar verantwoord beleggingsbeleid aan het Global Compact van de Verenigde Naties. We gebruiken deze principes als leidraad bij het voeren van engagement en het invullen van een deel van het uitsluitingsbeleid. Global Compact bevat: de Universele verklaring van de rechten van de mens, de ILO-verklaring over de fundamentele principes en rechten op het werk, de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling en het VN-verdrag tegen corruptie. Als lid van het Verbond van Verzekeraars ondersteunt Achmea het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit doen wij onder meer door te investeren in renewable energy en bedrijven waarin wij investeren aan te spreken op het nemen van maatregelen om hun broeikasgasemissies te verminderen.

Principles for Responsible Investment (PRI)

Achmea heeft zich aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. PRI stimuleert het integreren van milieu-, sociale- en bestuurlijke criteria (ESG-criteria) in het beleggingsproces en het uitoefenen van verantwoord eigenaarschap via de aandelenportefeuille.

Hier vindt u de Principles for Responsible Investment (PRI).

 


 

Eisen aan vastgoedbeleggingen

Bij vastgoedbeleggingen wordt GPR Gebouw gebruikt waarbij de duurzaamheid van vastgoed wordt getoetst op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Meer informatie hierover vindt u op www.gprgebouw.nl.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van BREEAM. Zie voor meer informatie op www.breeam.nl.

Engagement

Deze (internationale) verdragen en initiatieven hebben wij vertaald in onze Engagement Guidelines: concrete normatieve regels die wij als richtsnoer hanteren voor de dialoog die wij met ondernemingen voeren. Wij maken daarbij gebruik van zowel algemene als sectorspecifieke richtlijnen.