​​​Group Investment Office

 
​In de rol van Achmea als institutioneel belegger maakt verantwoord beleggen onlosmakelijk deel uit van onze beleggingsstrategie. Omdat het beleggen van de ons toevertrouwde premiegelden een belangrijk onderdeel uitmaakt van ons ondernemerschap, wil Achmea dat op een maatschappelijk verantwoorde manier doen: met respect voor mensen en de leefomgeving, maar ook gebaseerd op een open dialoog met onze stakeholders. Achmea wil met het verantwoord beleggingsbeleid een positieve bijdrage leveren aan 'People, Profit & Planet'.
Door de uitstoot van broeikasgassen is de evenwichtstemperatuur op aarde onder steeds grotere druk komen te staan. Het Klimaatakkoord van Parijs, dat eind 2015 door vrijwel alle landen ter wereld is gesloten, moet ervoor zorgen dat in de komende decennia de mondiale temperatuur-stijging tot 1,5 à 2° C. beperkt blijft. Achmea wil, ondermeer via haar beleggingen, aan het bereiken van deze doelstelling haar bijdrage leveren.

​Klimaat

Klimaat is voor Achmea een belangrijk thema. Enerzijds vanuit de rol als verzekeraar die met een verhoogde schadelast te maken krijgt door meer en heftiger neerslag en stormen. Anderzijds als belegger en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid voor een verantwoord beleggingsbeleid, waarin we de klimaatproblematiek aanpakken. Een voorbeeld hiervan is het terugbrengen van de CO2-emissies bij ondernemingen die in onze beleggingsportefeuilles zitten. Door gebruik te maken van instrumenten zoals engagement willen wij een aanzienlijke CO2-reductie bereiken bij de ondernemingen waarin wij beleggen.

Carbon footprint

Een van de zaken die we oppakken is het meten van de carbon footprint (hoeveelheid CO2 emissie) van de ondernemingen in onze portefeuilles en, op basis daarvan, het verlagen van de emissie. Binnen onze aandelenbeleggingen zijn we in 2017 gestart met het meten van de CO2-voetafdruk van een groot deel van de aandelenbeleggingen voor eigen risico en rekening. Vervolgens hebben we, door aanpassingen in de samenstelling van de portefeuilles wat betreft CO2-uitstotende ondernemingen (minder gewicht toekennen aan ondernemingen met een hoge CO2-uitstoot en meer gewicht toekennen aan ondernemingen met een lage CO2-uitstoot), een reductie van 33% gerealiseerd.

Stemmen op aandeelhoudersvergadering

Door gebruik te maken van haar stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen kan Achmea invloed uitoefenen op ondernemingen. Voor het thema klimaatverandering kan dit vooral  via het stemmen of door het indienen van aandeelhoudersvoorstellen. In de eerste helft van 2018 heeft Achmea bij acht ondernemingen in de fossiele energiesector klimaatresoluties gesteund, zoals over een 2-graden scenario en transitie naar een low carbon-bedrijfsmodel.

Handtekening zetten

​Engagement

Het voeren van de dialoog met ondernemingen is een belangrijke pijler binnen het verantwoord beleggen beleid van Achmea.
Sinds 2015 zijn wij over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen de dialoog aangegaan met ondernemingen in de vastgoedsector, de sector nutsbedrijven, de autosector en de olie- en gassector.  Eind 2017 heeft deze dialoog een vervolg gekregen met Climate Action 100+, een initiatief van beleggers met als doel een engagement aangaan met ondernemingen die de hoogste uitstoot van broeikasgassen hebben ter wereld. Ook is het doel de governance te verbeteren als het gaat om klimaatverandering, het beperken van de uitstoot en het vergroten van de transparantie over de klimaatgerelateerde financiële cijfers. Dit initiatief is inmiddels door 310 beleggers ondertekend, die samen in totaal een vermogen van USD 32 biljoen onder beheer hebben.
In het eerste halfjaar 2017 is Achmea over uiteenlopende thema’s actief in veertien engagementtrajecten met ondernemingen wereldwijd. Deze variëren van verduurzaming van de vlees- en visindustrie tot goed milieumanagement en de sociale risico’s van suiker. Informatie hierover is te vinden in de halfjaarrapportages.

​Uitsluiten van kolen

Daarnaast onderzoekt Achmea hoe zij om wil gaan met beleggingen in kolen. Kolen behoort tot de meest vervuilende fossiele brandstoffen, waardoor het voor ons prioriteit heeft om onze beleggingen daarin te verminderen.

​ESG- integratie en CO2 in beleggingsprocessen.

Bij het opnemen van duurzaamheidsinformatie in het beleggingsproces kijkt Achmea Investment Management voor de nutsvoorzieningensector naar de CO2-uitstoot van ondernemingen. De CO2-uitstoot wordt als materieel bestempeld en weegt mee in de beoordeling van de mate van duurzaamheid van de onderneming. Ondernemingen die een brede energiemix hebben, waaronder hernieuwbare energie, scoren daardoor in principe beter. Met risico’s en kansen op het gebied van CO2-emissies wordt met behulp van ESG-integratie rekening gehouden.

​Impact investing

Momenteel beleggen we in hernieuwbare energie via o.a. infrastructuurfondsen en green bonds. We onderzoeken of we tegen aanvaardbare condities deze investeringen aanzienlijk kunnen uitbreiden.