Engagement

Engagement: in gesprek met ondernemingen

​Achmea stimuleert goed ondernemingsbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen door actief in gesprek te gaan met de ondernemingen waarin zij via aandelen of bedrijfsobligaties belegt. Achmea Investment Management (Achmea IM) en Robeco voeren het engagementbeleid uit. Met de dialoog die beide uitvoerders mede namens Achmea met ondernemingen voeren, proberen we de beleggingswaarde te vergroten en het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Actief en betrokken aandeel- of obligatiehouderschap kan gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethisch gedrag. Maar ook onderwerpen als veranderingen in ondernemingsstructuur, zeggenschapsrechten of beloningsbeleid komen aan bod. Voorwaarde is dat het management van een onderneming het onderwerp kan beïnvloeden.


We bereiken de beste resultaten met een constructieve en open dialoog tussen onze uitvoerders en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vragen  Achmea IM en Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zullen zij verbeteringen aanmoedigen. De engagementverslagen vindt u hieronder.
 
Engagement

​2017

2017-Q4 Achmea samenvattende rapportage actieve dialoog en stemmen
2017-Q3 Achmea samenvattende rapportage actieve dialoog en stemmen
2017-Q2 Achmea samenvattende rapportage actieve dialoog en stemmen
2017-Q1 Achmea samenvattende rapportage actieve dialoog en stemmen

2016

 

2014


2013


2012

Enhanced engagementbeleid

​Het enhanced engagementbeleid van Achmea gaat nog een stap verder. Met een selectief aantal ondernemingen zijn we intensief in gesprek over thema’s die we belangrijk vinden. Voor deze bedrijven formuleren we verbeterdoelen die zij binnen drie jaar moeten halen.* Lukt dat niet, dan kan de onderneming worden uitgesloten van belegging. Voor elke onderneming waarmee wij een enhanced engagement aangaan geldt: voor de start van het traject beoordeelt een onafhankelijke partij of de door ons gestelde doelen hout snijden. Bij elke afgeronde engagement beoordeelt een onafhankelijke partij het behaalde resultaat om vast te stellen of de verbeterdoelen aantoonbaar zijn gehaald en het engagement als succesvol afgerond kan worden gekwalificeerd.

*) niet iedere doelstelling behoeft te zijn behaald om de dialoog als succesvol afgerond te kwalificeren.

​Het aantal enhanced engagements eind 2016 bedroeg 11. Behandelde thema’s in de afgelopen jaren waren onder meer Global Compactschendingen, milieu-uitdagingen voor de olie- en gassector, CO2-management in de vastgoedsector, Sociale kwesties in de voedingsmiddelen- en landbouwketen en Veilige arbeidsomstandigheden in de kledingsector.
 
In het Overzicht Enhanced Engagements Achmea vindt u een overzicht van de thema’s waarmee wij met ondernemingen sinds 2008 enhanced engagementtrajecten hebben afgerond of –anoniem- nog hebben lopen. Per afgerond engagement vindt u hier een toelichting op achtergrond, doelstellingen, verloop en afronding ervan.